Framsida » Rättsfall » VakO 3307:2015

1.11.2016 VakO 3307:2015

Arbetspensionsrehabilitering – Risk för arbetsoförmåga – Den yrkesinriktade rehabiliteringens ändamålsenlighet

Diarienummer: 3307:2015
Tillämpad lagstiftning: Lag om pension för arbetstagare 25 §
Givet: 1.11.2016

När en arbetstagares rätt till yrkesinriktad rehabilitering övervägs ska risken för arbetsoförmåga bedömas på basis av omständigheterna vid tidpunkten för bedömningen. Vid bedömningen av om den yrkesinriktade rehabiliteringen kan uppskjuta eller förhindra risken för arbetsoförmåga ska man beakta, förutom den sänkta funktionsförmåga som orsakas av arbetstagarens diagnostiserade sjukdomar, även bland annat personens ålder, tidigare verksamhet, yrkeskunnande och utbildning. Den yrkesinriktade rehabiliteringen kan anses vara ändamålsenlig om den kan bedömas möjliggöra en återgång till arbetslivet eller uppskjuta eller förhindra arbetsoförmåga. Fastän A efter olycksfallet som inträffade 2006 inte kunde bedömas kunna arbeta i sitt tidigare arbete som styckare på grund av sina besvär i rörelseorganen, var A dock sysselsatt hos samma familjeföretag som verkställande direktör från och med 2008. Dessutom var A styrelseledamot i ett annat familjeföretag. Trots de funktionella begränsningar som orsakats av skadorna och sjukdomarna som konstaterats hos A skulle A fortfarande kunna arbeta med sådana fysiskt lätta arbeten som A på basis av sin arbetserfarenhet och utbildning har möjlighet att placera sig i, och därför uppfylldes inte det villkor för att få arbetspensionsrehabilitering som gäller risk för arbetsoförmåga enligt lagen.

 
Publicerad 30.1.2017