Vakuutusoikeus kumosi bensiinikauppiaille määrätyt lisämaksut lainvastaisina

Julkaistu 2.6.2015  Päivitetty 3.6.2015
Viabek -juttujen asiakirjat vakuutusoikeudessa 25.5.2015.

Vakuutusoikeus on ratkaissut poikkeuksellisen suuren asiakokonaisuuden, jossa on kysymys selvitystilaan joutuneen eläkekassan jäsenosakkailleen määräämän työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutusmaksun maksuunpanosta.

Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek (entinen Bensiinikauppiaiden Eläkekassa) oli selvitystilaan asettamisen jälkeen marraskuussa 2012 lähettänyt osakkailleen ns. lisälaskut, joilla oli tarkoitus kerätä yhteensä yli 13 miljoonaa euroa kassaan, jotta sen toimintapääomaa saataisiin kasvatettua vakavaraisuusrajan edellyttämälle tasolle. Huoltamoalan yrittäjinä toimivista kassan osakkaista yhteensä 314 valitti työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan (TELK) vaatien kumottavaksi maksuunpanoja, joiden summat vaihtelivat kunkin yrityksen työntekijöiden määrästä riippuen enimmillään noin 195.000 euroon. TELK oli syksyllä 2013 antamillaan päätöksillä hylännyt valitukset.

Riidan kuitenkin jatkuttua vakuutusoikeus on huhti- ja toukokuussa 2015 antamillaan ratkaisuilla kumonnut TELK:n päätökset todeten maksuunpanojen olevan vakuutuskassalain vastaisia. Vakuutusoikeus katsoi seikkaperäisissä perusteluissaan, että selvitystilassa olevan eläkekassan vakuutuskannan siirtäminen toimivaan eläkelaitokseen edellyttää ensisijaisesti eläkekassan omaisuuden realisoimista ja vasta toissijaisesti voidaan kassan osakkailta periä lisävakuutusmaksuja. Ratkaisuissa on otettu huomioon muun muassa se, että eläkekassan sijoituksia oli syksyllä 2014 myyty siten, että niistä saatujen varojen voitiin arvioida ylittävän noin kahdella miljoonalla eurolla selvitystilatilinpäätökseen perustuneiden ja nyt riidan kohteina olleiden lisäperittävien vakuutusmaksujen yhteismäärän.

Asiakokonaisuuteen kuuluneesta oikeustapauksesta on julkaistu Finlex-seloste vakuutusoikeuden verkkosivuilla.

Lisätiedot: laamanni Martti Hauvonen, puh.: 029 564 3132 tai 050 5738355, sähköposti: martti.hauvonen@oikeus.fi