Oikeudenkäyntimaksut 1.1.2016 alkaen

Julkaistu 28.12.2015  Päivitetty 23.4.2018

Tuomioistuinmaksulaki tulee voimaan 1.1.2016. Tuomioistuinmaksulain voimaan tullessa vireillä olevan asian käsittelymaksuun sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Oikeudenkäyntimaksuja peritään asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä tuomioistuimissa. Vakuutusoikeudessa kuitenkin vain osaan oikeudenkäynneistä kohdistuu oikeudenkäyntimaksu. Maksuvelvollinen on tällöin asian vireille panija.

Yksityishenkilöltä perittävä oikeudenkäyntimaksu valitusasioissa on 250 euroa.

Yksityishenkilön vireille panemat valitusasiat käsitellään kuitenkin maksutta, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää.

Yksityishenkilöille maksullisia olisivat asiat, joissa ei ole kysymys heidän välittömästä etuudestaan. Hallituksen esityksen mukaan sellaisia olisivat esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuutta, vakuutusmaksun perusteita, vakuutusmaksun suuruutta tai sen maksuunpanoa koskevat asiat. Kun yksityishenkilö valittaa työnantajan, yrittäjän tai ammatin- taikka elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa, ei kyse ole välittömästä etuudesta, joten tällöin peritään oikeudenkäyntimaksu.

Päätöksen poistamista koskevissa yksityishenkilön vireille panemissa asioissa peritään oikeudenkäyntimaksuna 250 euroa.

Etuuslaitoksilta, kuten Kansaneläkelaitokselta, työeläkelaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä ja työttömyyskassoilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitus- ja poistoasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 500 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään jälkikäteen. Maksu peritään, vaikka valitus tai poistohakemus peruutettaisiin.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä vakuutusoikeudessa tilanteissa, joissa

  1. vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
  2. poistohakemus hyväksytään,
  3. asiaratkaisua osaksikaan antamatta muutoksenhakuasia siirretään alemmalle viranomaiselle käsiteltäväksi,
  4. asiaratkaisua osaksikaan antamatta asia siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle,
  5. asiassa esitetään oikeusapulain nojalla määräytyvä vapautuminen käsittelymaksuista tai
  6. käsittely on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.

Vakuutusoikeus voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei tuomioistuinmaksua peritä, jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Linkki säädökseen

Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015

Lisätietoja antaa tiedottajalakimies Matti U. Parkkinen, puh. 029 564 3262 tai 050 382 7154