Oikeudenkäyntimaksut ja tuomioistuinten hakemusmaksut nousevat vuoden 2019 alusta lähtien

Julkaistu 7.1.2019

Oikeudenkäyntimaksut ja tuomioistuinten hakemusmaksut nousevat vuoden 2019 alusta lähtien.

Vakuutusoikeuden osalta uudet maksut ovat :

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.

Maksua ei peritä yksityishenkilön vakuutusoikeudessa vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

Etuuslaitoksilta, kuten Kansaneläkelaitokselta, työeläkelaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä ja työttömyyskassoilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitus- ja poistoasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 510 euroa.

Ennen 1.1.2019 vakuutusoikeudessa vireille tulleeseen asiaan sovelletaan 31.12.2018 saakka voimassa olleita säännöksiä oikeudenkäyntimaksun suuruudesta.

Säädös 1383/2018

https://valtioneuvosto.fi/paatokset