Asian ratkaiseminen ja ratkaisukokoonpanot

Asiat ratkaistaan esittelystä. Asian esittelijänä voi toimia vakuutusoikeuden esittelijä, asessori tai vakuutusoikeustuomari.

Asioiden ratkaisemiseen vakuutusoikeudessa osallistuvat ylituomari, osaston johtajat, vakuutusoikeustuomarit, asessorit sekä ylilääkäri, lääkärijäsenet, työoloja tai yritystoimintaa sekä sotilasvamma-asioita tuntevat asiantuntijajäsenet. Ratkaisukokoonpanon puheenjohtajana toimii lainoppinut jäsen (ylituomari, osaston johtaja, muu vakuutusoikeustuomari tai asessori).

Asioiden ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet toimivat tehtävässään tuomarin vastuulla ja ovat antaneet tuomarinvakuutuksen.

Ratkaisuun osallistuu asiaryhmästä ja -lajista riippuen yksi, kaksi, kolme tai viisi jäsentä. Vakuutusoikeus voi päättää muusta toimenpiteestä kuin lopullisesta pääasiaratkaisusta ilman vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä.

Asian ratkaisemisen ajankohdasta ei ilmoiteta erikseen.

Ratkaisukokoonpanot

Ratkaisukokoonpanoon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä.

Jos lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun, ratkaisukokoonpanoon kuuluu kaksi lainoppinutta jäsentä ja yksi lääkärijäsen.

Työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysturva- ja palkkaturva-asioiden sekä sotilasvamma-asioiden ratkaisemiseen osallistuu edellä mainittujen jäsenten lisäksi myös kaksi työoloja tai yritystoimintaa tuntevaa taikka sotilasvamma-asioita tuntevaa asiantuntijajäsentä.

Kaksijäsenisessä kokoonpanossa, jossa on yksi lainoppinut jäsen ja yksi lääkärijäsen, ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 4 §:ssä. Kaksijäsenisessä kokoonpanossa asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä.

Yhden lainoppineen jäsenen kokoonpanossa ratkaistavat asiat on määritelty oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 5 §:ssä.

Ratkaisu istuntoa järjestämättä

Asia voidaan ratkaista istuntoa järjestämättä sen jälkeen, kun kaikki ratkaisukokoonpanon jäsenet ovat asiakirjoihin perehdyttyään olleet asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätösluonnoksen perusteluineen merkinnällään eikä yksikään jäsen ole esittänyt istunnon järjestämistä. Ratkaisukokoonpanon puheenjohtajan on luettuaan kokoonpanon muiden jäsenten kannanotot vahvistettava omalla merkinnällään asia joko istunnossa käsiteltäväksi tai yksimielisyyden vallitessa ilman istuntoa ratkaistavaksi.

Istunnot

Istunnossa ratkaistavan asian ajankohdan määrää puheenjohtaja. Istunnossa ovat läsnä kaikki asian ratkaisemiseen osallistuvat jäsenet ja asian esittelijä. Istunnossa asiasta keskustellaan. Jos päätöksentekoon osallistuvat jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä, siitä äänestetään.

Asian siirtäminen käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa

Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaisulla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai asia on muutoin laajakantoinen taikka jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa.

Asian siirtämisestä täysistuntoon päättää ylituomari ja vahvennettuun istuntoon ylituomari tai osaston johtaja.

Vakuutusoikeuden täysistuntoon osallistuvat ylituomari puheenjohtajana sekä muina jäseninä vakuutusoikeuden vakinaiset vakuutusoikeustuomarit ja asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet.

Vakuutusoikeuden vahvennettuun istuntoon osallistuvat puheenjohtajana ylituomari tai osaston johtaja sekä muina jäseninä asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet ja muut samalla osastolla toimivat vakuutusoikeustuomarit.

Ratkaisukokoonpanon neuvottelu

Ratkaisuun osallistuvien jäsenten neuvottelu toimitetaan yleisön ja asianosaisten läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta vakuutusoikeudessa.


Julkaistu 9.1.2020