Asian ratkaiseminen

Ratkaisu istuntoa järjestämättä

Jos ratkaisuun osallistuvat ovat yksimielisiä ratkaisusta, niin päätös voidaan tehdä istuntoa järjestämättä.

Istunnot

Ratkaistaessa asia istunnossa on puheenjohtajana ylituomari, osaston johtaja tai muu vakuutusoikeustuomari. Mikäli lääketieteellinen selvitys voi vaikuttaa asian ratkaisuun, asian ratkaisemiseen osallistuu myös lääkärijäsen. Asiat ratkaistaan istunnossa esittelijän esittelystä.

Viisijäsenisissä ratkaisukokoonpanoissa työeläke-, tapaturmavakuutus-, työttömyysturva- ja palkkaturva-asioiden ratkaisemiseen osallistuu myös kaksi työoloja tai yritystoimintaa tuntevaa valtioneuvoston määräämää sivutoimista jäsentä. Sotilasvamma-asioiden ratkaisemiseen osallistuu kaksi niitä tuntevaa valtioneuvoston määräämää sivutoimista jäsentä.

Ratkaisuun osallistuvien neuvottelu istunnossa toimitetaan yleisön ja asianosaisten läsnä olematta. Neuvottelun sisältö on pidettävä salassa. Salassapitoaika on 80 vuotta asian vireilletulosta vakuutusoikeudessa.

Vakuutusoikeus voi päättää muusta toimenpiteestä kuin lopullisesta pääasiaratkaisusta ilman vakuutusoikeuden asiantuntijajäseniä.

Asian siirtäminen käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa

Jos lainkäyttöasian tai siihen kuuluvan kysymyksen ratkaisulla saattaa olla periaatteellista merkitystä lain soveltamisen kannalta tai asia on muutoin laajakantoinen taikka jos ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai vahvennetussa istunnossa.

Asian siirtämisestä täysistuntoon päättää ylituomari ja vahvennettuun istuntoon ylituomari tai osaston johtaja.

Vahvennettu istunto ja täysistunto

Merkittävä asia voidaan siirtää ratkaistavaksi vahvennetussa istunnossa, jossa puheenjohtajana on yleensä ylituomari ja muina jäseninä ovat asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet, osaston johtaja ja muut samalla osastolla toimivat vakuutusoikeustuomarit.

Vakuutusoikeuden täysistuntoon osallistuvat ylituomari puheenjohtajana sekä muina jäseninä vakuutusoikeuden vakinaiset vakuutusoikeustuomarit ja asiaa aikaisemmin käsitelleet jäsenet.

Suullinen käsittely

Vakuutusoikeus voi ennen asian ratkaisemista istunnossa toimittaa suullisen käsittelyn joko muutoksenhakijan pyynnöstä tai asian selvittämiseksi omastakin aloitteestaan. Suullisessa käsittelyssä asianosaisilla ja lähtökohtaisesti myös yleisöllä on oikeus olla läsnä. Suullisen käsittelyn jälkeen ratkaisu annetaan myöhemmin.

Suullinen käsittely

 
Julkaistu 8.5.2019