Oikeudenkäyntikulut

Oikeudenkäyntimaksut

Oikeudenkäynti vakuutusoikeudessa on maksutonta kaikissa ennen 1.1.2016 vireille tulleissa asioissa.

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen tuomioistuinmaksulain mukaisesti osassa 1.1.2016 alkaen vireille tulleista asioista peritään vakuutusoikeudessa oikeudenkäyntimaksu asian käsittelystä ja suoritetuista toimenpiteistä. Maksuvelvollinen on tällöin asian vireillepanija.

Yksityishenkilöltä perittävä oikeudenkäyntimaksu valitusasioissa on 260 euroa.

Yksityishenkilön vireille panemat valitusasiat käsitellään kuitenkin maksutta, jos asia koskee oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai etuuden takaisinperintää.

Yksityishenkilöille maksullisia olisivat asiat, joissa ei ole kysymys heidän välittömästä etuudestaan. Hallituksen esityksen mukaan sellaisia olisivat esimerkiksi vakuuttamisvelvollisuutta, vakuutusmaksun perusteita, vakuutusmaksun suuruutta tai sen maksuunpanoa koskevat asiat. Kun yksityishenkilö valittaa työnantajan, yrittäjän tai ammatin- taikka elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa, ei kyse ole välittömästä etuudesta, joten tällöin peritään oikeudenkäyntimaksu.

Päätöksen poistamista koskevissa yksityishenkilön vireille panemissa asioissa peritään oikeudenkäyntimaksuna 260 euroa.

Etuuslaitoksilta, kuten Kansaneläkelaitokselta, työeläkelaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä ja työttömyyskassoilta, yhteisöiltä ja muilta työnantajilta kuin yksityishenkilöiltä peritään heidän vireille panemiensa valitus- ja poistoasioiden käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 510 euroa.

Oikeudenkäyntimaksu peritään jälkikäteen. Maksu peritään, vaikka valitus tai poistohakemus peruutettaisiin.

Oikeudenkäyntimaksua ei peritä vakuutusoikeudessa tilanteissa, joissa

  1. vakuutusoikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
  2. poistohakemus hyväksytään,
  3. asiaratkaisua osaksikaan antamatta muutoksenhakuasia siirretään alemmalle viranomaiselle käsiteltäväksi,
  4. asiaratkaisua osaksikaan antamatta asia siirretään toimivaltaiselle viranomaiselle,
  5. asiassa esitetään oikeusapulain nojalla määräytyvä vapautuminen käsittelymaksuista tai
  6. käsittely on muualla laissa säädetty maksuttomaksi.

Vakuutusoikeus voi yksittäistapauksessa määrätä, ettei tuomioistuinmaksua peritä, jos maksun periminen olisi ilmeisen kohtuutonta.

Asiakirjoista perittävät maksut

Vakuutusoikeuden antamat todistukset, kuten esimerkiksi lainvoimaisuus- ja vireilläolotodistukset eli diaariotteet ovat maksuttomia. Myöskään vakuutusoikeuden kuulemiskirjeen liitteenä olevista asiakirjoista ei peritä maksua. Muista erikseen pyydetyistä asiakirjakopioista maksu kuitenkin peritään.

Vakuutusoikeuden suoritteista perittävät maksut (pdf, 0.0 Mt)

Kulut kirjallisessa käsittelyssä

Mahdollisen oikeudenkäyntimaksun lisäksi muutoksenhakija vastaa muutoksenhakemuksen postittamisesta aiheutuvista kuluista sekä siihen mahdollisesti liitettävien muiden asiakirjojen hankkimisesta.

Muutoksenhakijalle voi myös aiheutua kuluja esimerkiksi asiamiehen tai avustajan käyttämisestä. Muutoksenhakijan käyttämällä asiamiehellä tai avustajalla on oikeus saada muutoksenhakijalta palkkio sekä korvaus kuluistaan.

Kulut suullisessa käsittelyssä

Suullisesta käsittelystä aiheutuvat kulut ovat yleensä huomattavasti suuremmat kuin kirjallisen käsittelyn kulut.

Muutoksenhakijalle voi aiheutua suulliseen käsittelyyn saapumisen vuoksi matkakuluja ja työansion menetystä. Muutoksenhakijan mahdollisesti käyttämällä avustajalla tai asiamiehellä on oikeus saada muutoksenhakijalta palkkio sekä korvaus matka- ja muista kuluistaan.

Muutoksenhakijan nimeämällä todistajalla ja asiantuntijalla on oikeus saada muutoksenhakijalta korvaus matkakuluista ja taloudellisesta menetyksestä, kuten esimerkiksi työansion menetyksestä. Kuluistaan heillä on oikeus saada korvaus muutoksenhakijalta jo ennakolta.

Muutoksenhakija velvoitetaan yleensä korvaamaan nimeämälleen todistajalle ja asiantuntijalle aiheutuneet kustannukset suullisen käsittelyn yhteydessä annettavalla välipäätöksellä. Muutoin ratkaisu oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta annetaan lopullisen päätöksen yhteydessä.

Vastuu kuluista

Lähtökohtaisesti muutoksenhakija vastaa itse omista kuluistaan.

Muutoksenhakijalla saattaa kuitenkin eräissä tapauksissa olla mahdollisuus saada vastapuolelta korvausta kuluistaan. Kulujen korvaamista on nimenomaisesti vaadittava. Vaatimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että kulujen jääminen muutoksenhakijan vahingoksi on asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen kohtuutonta. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että muutoksenhakijan esittämät vaatimukset tai osa niistä hyväksytään.

Oikeusapu

Henkilölle voidaan lähinnä taloudellista asemaa koskevien edellytysten täyttyessä myöntää oikeusapua vakuutusoikeudessa käsiteltävää asiaa varten. Tällöin oikeudenkäyntikulut maksetaan valtion varoista joko kokonaisuudessaan tai osittain. Oikeusapuun oikeutetulle henkilölle voidaan myös määrätä oikeudenkäyntiavustaja. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta.

 
Julkaistu 5.3.2019