VakO 3812:2020

Etätyössä kotonaan työskennellyt A oli menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle sattui vahinkotapahtuma. A:n mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa A luki kannettavalta tietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan. Vakuutusoikeus katsoi, että vaikka A oli siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma aiheutui, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan A:n työtehtäviin. Vakuutusoikeus katsoi, ettei A:n vahinkotapahtumaa voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Esitiedot

A teki kotonaan etätöitä ja hän oli siirtymässä kannettavan tietokoneen kanssa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hän löi varpaansa sohvan jalkaan. Vakuutuslaitos katsoi, että työpisteen vaihtaminen kotona ei kuulu varsinaisiin työtehtäviin, eikä tapaturma näin ollen sattunut työtehtäviä suorittaessa.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

A valitti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, joka kumosi valituksenalaisen päätöksen ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan lainmukaisen korvauksen A:lle sattuneesta työtapaturmasta. Asia palautettiin vakuutuslaitokselle muutoksenhakulautakunnan päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Esitetyn selvityksen mukaan A on ollut kotonaan etätöissä ja hän on ollut menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle on sattunut vahinkotapahtuma. Oman selvityksensä mukaan A työskentelee etätyöpäivinään keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa hän on lukenut kannettavalta työtietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta pitää uskottavana A:n esittämää selvitystä siitä, että hän on vahingon sattumishetkellä lukenut töihinsä liittyviä viestejä kädessään olleelta kannettavalta tietokoneelta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo, että A:n vahinkotapahtuma on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla työnteon yhteydessä. A on liikkunut lyhyen matkaa eri työntekopaikkojen välillä lukien samalla sähköposteja, jotka liittyvät hänen työhönsä. Näin ollen vahinkotapahtuma on sattunut työnteon yhteydessä ja oikeuttaa korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos vaati muutosta vakuutusoikeudessa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että päätös kumotaan ja asia jätetään vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan. Vakuutuslaitos katsoi, että A:n liikkumisen työpisteiden välillä ei voida katsoa kuuluvan hänen työtehtäviinsä, vaikka työnantaja olisi liikkumista etätyöpäivän aikana yleisesti suosittanutkin. Vahinkohetken tekeminen ei ollut välttämätöntä työn suorittamiseksi. A:n samaan aikaan tapahtunut työsähköpostien lukeminen ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska tapaturman pääasiallinen syy oli A:n liikkuminen asunnossaan. Asiassa ei myöskään esitetty selvitystä, että A:n työnantaja olisi tapaturmariskiä olennaisesti lisäten suositellut/sopinut työtehtäviä etätyössä tehtävän kannettava tietokone kädessä/sylissä myös silloin kun työntekijä liikkuu asunnossaan.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus kumosi tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja jätti asian vakuutuslaitoksen antaman päätöksen varaan.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työtapaturma- ja ammattitautilain 15 §:n 1 momentin mukaan tämän lain mukaisena vahinkotapahtumana korvataan työtapaturma ja ammattitauti siten kuin jäljempänä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 20 §:n mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työssä, työntekopaikan alueella tai työntekopaikan alueen ulkopuolella siten kuin 21–25 §:ssä säädetään.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 25 §:n mukaan mitä 22 ja 23 §:ssä säädetään työntekopaikan alueella, asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sekä ruokailu- ja virkistystauolla sattuneen tapaturman korvaamisesta, ei sovelleta, kun työntekijä tekee työtään asunnossaan tai kun hän tekee muualla kuin työnantajan järjestämissä tiloissa työtä, jonka suorittamispaikkaa työnantaja ei ole määritellyt.

Työtapaturma- ja ammattitautilain esitöissä (HE 277/2014, s. 76) 21 §:ää koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että työntekijälle työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidettäisiin työssä sattuneena eli työntekijän omat työtehtävät ja niiden tekemistavat määrittävät pykälän soveltamisalan. Työtehtävä voi olla koneella työskentelyä, laitteen ääressä työskentelyä tai liikkuen tehtävää työtä. Kun työn sisältö, työntekotavat ja työvälineet vaihtelevat huomattavasti eri työntekijöillä, yksittäisessä tapauksessa arviointi tehdään sen mukaan, mitä työn tekemisestä ja työtehtävien sisällöstä on sovittu tai katsottava sovituksi.

Esitöissä todetaan 25 §:n osalta (s. 82-83), että työntekijä on siis tämän säännöksen piirissä, jos hän voi työnantajansa suostumuksella tehdä töitä muuallakin kuin työnantajansa osoittamassa työtilassa eikä kyseessä ole muutoinkaan työtehtävän edellyttämästä tietystä työntekopaikasta. Pykälässä tarkoitettu työ voi olla niin sanottua etätyötä. Etätyön käsitettä ei ole lainsäädännössä määritelty. Työmarkkinaosapuolet ovat Euroopan tasolla määritelleet etätyöksi työn, jota voitaisiin tehdä työnantajan tiloissa, mutta joka on organisoitu tehtäväksi tai tehdään tietotekniikkaa käyttäen säännöllisesti muualla. Säännöstä sovellettaisiin tällaiseen etätyöhön. Korvaussuoja rajattaisiin pykälässä tarkoitetun työskentelyn osalta vain 21 §:ssä tarkoitettuun työntekoon. Työnteon yhteydessä sattunut tapaturma korvattaisiin siis aina. Esitöissä todetaan lisäksi, että 25 §:n mukaiset korvaussuojan rajoitukset ovat tarpeen, koska kotona työtään tekevän asunto on alue, jonne työnantajan oikeus välittömään työn johtoon ja valvontaan ei ulotu, ja usein työntekijä voi tällaisessa tapauksessa myös itse päättää työympäristöstään ja siitä, miten hän työnsä tekee.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on ollut kotonaan etätöissä ja hän on ollut menossa keittiön pöydän äärestä sohvalle, kun hänelle on sattunut vahinkotapahtuma. Oman selvityksensä mukaan hän työskentelee etätyöpäivinä keittiön pöydän ja työpöydän ääressä sekä sohvalla. Vahinkotapahtuman sattuessa hän on lukenut kannettavalta työtietokoneelta töihin liittyviä sähköposteja. A:n mukaan hän ei varmaan olisi törmännyt sohvan jalkaan, ellei hänen huomionsa olisi ollut tietokoneessa. Työntekopisteiden välillä siirtyminen useita kertoja päivän aikana on täysin hänen työnantajansa suositusten mukaista, koska se parantaa työergonomiaa ja verenkiertoa.

Vakuutusoikeus toteaa, että työtapaturma- ja ammattitautilain 25 §:n mukainen korvaussuoja etätyössä rajautuu pykälässä tarkoitetun työskentelyn osalta vain saman lain 21 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työntekoon, ja katsoo, että korvattavuutta tulee tulkita suppeasti siten, että ainoastaan välittömästi työtehtävää suoritettaessa sattunut tapaturma kuuluu korvattavuuden piiriin. Vaikka A on siirtyessään työpisteeltä toiselle lukenut kannettavalta tietokoneelta työsähköposteja, itse siirtymisen, jonka seurauksena vahinkotapahtuma on aiheutunut, ei käytettävissä olevan selvityksen perusteella voida katsoa kuuluvan A:n työtehtäviin. A:n työnantajan mahdollisella suosituksella työntekopisteiden välillä siirtymiseen päivän aikana ei ole vaikutusta asian arvioinnissa. Tähän nähden A:n vahinkotapahtumaa ei voida korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 15 § 1 mom., 20 §, 21 § 1 mom. ja 25 §