Käsiteltävät asiat

Vakuutusoikeuden tehtävänä on erityistuomioistuimena käsitellä muutoksenhakuasioita, jotka sosiaaliturvalainsäädännön mukaan kuuluvat sen toimivaltaan. Etuusasiassa annettuun päätökseen, josta saa valittaa, on liitetty valitusosoitus. Siitä ilmenee valitusviranomainen, jonka käsiteltäväksi valitusasia kuuluu. Alla ovat etuudet, joihin liittyviä muutoksenhakuasioita vakuutusoikeus käsittelee.

Kansaneläkelaitoksen toimeenpanemia etuuksia koskevat asiat:

 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • asumistuki
 • elatustuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • kansaneläke
 • koulumatkatuki
 • kuntoutusetuudet ja kuntoutusrahaetuudet
 • lapsilisä
 • lasten kotihoidon tuki
 • opintotuki
 • pitkäaikaistyöttömien eläketuki
 • rajat ylittävät terveydenhuoltoasiat
 • sairausvakuutuslain mukaiset etuudet
 • sotilasavustus
 • takuueläke
 • vammaisten tulkkauspalvelut
 • äitiysavustus

Muita etuuksia koskevat asiat:

 • aikuiskoulutustuki
 • apurahansaajien sosiaaliturva
 • palkkaturva
 • sairauspäivärahan omavastuuajan korvaaminen maatalousyrittäjille
 • työttömyysturva

Työeläkkeitä koskevat asiat:

 • Ahvenanmaan maakunnan hallituksen palvelukseen perustuva eläke
 • eduskunnan ja valtioneuvoston, Kansaneläkelaitoksen sekä Suomen Pankin henkilöstön eläkkeet
 • evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstön eläkkeet
 • julkisten alojen eläke
 • kunnalliseen palvelussuhteeseen perustuva eläke
 • maatalousyrittäjien eläke
 • maatalousyrittäjien luopumiskorvaus ja luopumistuki
 • maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläke
 • merimieseläke
 • työeläke
 • työeläkelakien perusteella korvattava kuntoutus
 • valtion palvelussuhteeseen perustuva eläke
 • yrittäjien eläke

Vahinkoon perustuvat asiat:

 • internoitujen siviilihenkilöiden korvausasiat
 • liikennevakuutuslain perusteella korvattava kuntoutus
 • maatalousyrittäjien tapaturma
 • rikosvahinkolakiin perustuva korvaus
 • sotilastapaturma
 • sotilasvamma
 • työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella korvattava kuntoutus
 • työtapaturma- ja ammattitauti
 • urheilijoiden tapaturma

Muut asiat:

 • asiakirjan julkisuus
 • hyvitys oikeudenkäynnin viivästymisestä
 • oikeusapulaissa tarkoitettu ratkaisupyyntö
 • Suomen sosiaaliturvan soveltaminen
 • tuomioistuinmaksujen oikaisuasiat
 • täytäntöönpanon keskeytysasiat


 
Julkaistu 12.3.2018