Toiminnan kehittäminen

Vakuutusoikeus pyrkii aktiivisesti kehittämään sisäisiä työmenetelmiään ja työprosessejaan sekä osallistumaan tuomioistuinten yhteisiin kehittämishankkeisiin.

Käsittelyn seuranta

Tavoitteena on edelleen keskimääräisen käsittelyajan lyhentäminen ja käsittelyaikojen vaihteluiden vähentäminen. Käsittelyaikojen seurantaa tehdään säännöllisesti hyödyntämällä logistisia seurantamenetelmiä ja käsittelyaikaraportteja.

Työmenetelmien kehittäminen

Vakuutusoikeudessa on lainkäyttötoiminnassa siirrytty sähköiseen sisäiseen käsittelyyn. Sähköiseen käsittelyyn siirtymisen on todettu selkeästi lyhentäneen ratkaisun jälkeisiin toimiin kulunutta aikaa. Sähköisen käsittelyn toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on, että sähköistä toimintatapaa pystyttäisiin edelleen kehittämään.

Myös asioiden esivalmistelussa on siirrytty käsittelymuistion sähköiseen käsittelyyn. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa esivalmistelutyötä ja mahdollisuuksien mukaan organisoida esivalmistelutyö uudella tavalla. Esivalmistelun kehittämistyö siis jatkuu ja uusien toimintatapojen toimivuutta ja vaikuttavuutta seurataan.

Lääketieteellisen arviointimenettelyn kehittäminen

Vakuutusoikeudella on päätoiminen ylilääkäri ja lisäksi lääkärijäseniä, jotka osallistuvat muutoksenhakuasioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

Ulkopuolisilta vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreiltä, jotka eivät osallistu ratkaisukokoonpanoon, vakuutusoikeus voi pyytää tarvittaessa asiantuntijalausunnon. Kyseisen asiantuntijalääkärin lausunnon pyytämisestä päättää asiaa käsittelevä ratkaisukokoonpano. Saatu asiantuntijalääkärin lausunto annetaan tiedoksi asianosaisille, ja heille varataan tilaisuus toimittaa vakuutusoikeudelle selityksensä.

Ratkaisun tekeminen istuntoa järjestämättä

Kaikissa ratkaistavissa muutoksenhakuasioissa ei ole enää välttämätöntä järjestää istunto. Asia voidaan ratkaista istuntoa järjestämättä, kun kaikki ratkaisukokoonpanoon kuuluvat ovat asiasta yksimielisiä ja hyväksyneet päätös- luonnoksen perusteluineen, eikä yksikään ratkaisuun osallistuva ole vaatinut istunnon järjestämistä. Tavoitteena on nopeuttaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa oikeusvarmuutta vaarantamatta.

Tuomareiden ja esittelijöiden tulostavoitteet

Tulostavoitejärjestelmät rakentuvat vakuutusoikeuden oikeusministeriön kanssa sopiman vuosittaisen tulostavoitteen pohjalle. Tuomarikohtaiset vuosittaiset tulostavoitteet ja niiden seuranta ovat olleet vakuutusoikeudessa käytössä vuodesta 2013 alkaen ja esittelijöiden osalta vuodesta 2015 alkaen.

Asiakirjahallinto

Vakuutusoikeudelle on luotu asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjeistus sekä arkistonmuodostussuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon sähköisen asioinnin ja sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän vaatimukset.

Hallinnonalan kehittämishankkeet

Hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmän kehittämishanke HAIPA

Oikeusministeriö asetti heinäkuussa 2014 esiselvityshankkeen selvittämään hallintotuomioistuinten lainkäyttötoiminnan siirtymistä sähköiseen asian- ja dokumenttienhallintajärjestelmään.

Esiselvitysvaiheessa selvitettiin hallintotuomioistuinten nykykäytäntöjä ja luotiin esitys, jonka pohjalta uusi tietojärjestelmä palvelisi parhaimmalla mahdollisella tavalla tuomioistuinten toiminnan tavoitteita. Hankkeen tarkoituksena oli myös avata sähköinen asiointimahdollisuus kansalaisille sekä mahdollistaa sähköinen yhteistyö muiden viranomaisten ja yksityisoikeudellisten yhteisöjen kanssa.

Esiselvitysvaihe päättyi vuonna 2015. Hankkeelle saatiin neuvoteltua tuottavuusrahoitusta, joten hankkeessa on voitu siirtyä varsinaisen kehitystyön valmisteluun.

Oikeusministeriö asetti tammikuussa 2016 varsinaisen kehittämishankkeen, jonka tehtävänä on luoda toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa myös sähköisen yhteistyön. Hanke toteutetaan HAIPA esiselvitystyössä laaditun hankesuunnitelman mukaisesti.

Hanketta ohjaa johtoryhmä, jossa on mukana hankejohtaja sekä oikeusministeriön, Oikeusrekisterikeskuksen ja tuomioistuinten edustajat. Vakuutusoikeuden ylituomari on mukana johtoryhmässä.

Hankkeesta tarkemmin oikeusministeriön verkkosivuilla.

Tuomioistuinten hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän kehittäminen

Oikeusministeriö asetti lokakuussa 2014 hankkeen, jonka tavoitteena on siirtyä hallinnollisten asioiden sähköiseen käsittelyyn ja arkistointiin. Hankkeessa laadittiin tiedonohjaussuunnitelma (TOS) tuomioistuinten hallinnollisten asioiden asianhallintajärjestelmän kehittämistä varten sekä toteutettiin vaatimusmäärittely, jonka pohjalta ohjelmistohankinta voidaan kilpailuttaa. Loppuraportti sekä hankkeessa tuotetut asiakirjat luovutettiin oikeusministeriölle tammikuussa 2016. Hankkeen ohjausryhmä esitti oikeusministeriölle, että hanketta jatkettaisiin käynnistämällä hankintavaihe.

 
Julkaistu 7.5.2018