Etusivu » Ratkaisuja » VakO 2924:2011

29.11.2012 VakO 2924:2011

Työttömyysturva - Päätoimiset opinnot - Avoin yliopisto

Diaarinumero: 2924:2011
Sovellettu lainsäädäntö: Työttömyysturvalaki 2 luku 6 § ja 7 §
Antopäivä: 29.11.2012

Kysymys kesäyliopistossa suoritettavien opintojen päätoimisuudesta, kun A oli ilmoittautunut työnhakijaksi kesken opintojensa. Arvioinnissa otettiin huomioon vain A:n jäljellä olevat opinnot. A:n opintoja ei kokonaisuutena arvioiden pidetty päätoimisina.

Esitiedot

Työttömyyskassa oli 14.9.2010 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n ansiopäivärahahakemuksen 25.7.2010 alkaen, koska työ- ja elinkeinotoimiston antaman sitovan lausunnon mukaan A on päätoiminen opiskelija.

A haki työttömyyskassan päätökseen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja vaati ansiopäivärahan myöntämistä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta kumosi työttömyyskassan 14.9.2010 antaman päätöksen ja määräsi A:lle maksettavaksi työttömyysetuutta 25.7.2010 alkaen, mikäli tämä muutoin täytti sen saamisen edellytykset.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

Päätoimisina pidetään ammatillisia ja muita opintoja, kun opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti, tai jollei opintojen laajuutta ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina, kun opetusohjelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia.

A on valituksessaan vedonnut siihen, että hänen opiskelunsa on edelleen sivutoimista. Koska opinnot on arvioitava kokonaisuutena, eikä A:n opintojen laajuus ylitä viittä opintopistettä opiskelukuukautta kohti, eivät hänen opintonsa ole päätoimisia. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei A:lta olisi tullut evätä työttömyysetuutta perusteluin, että hän on päätoiminen opiskelija 25.7.2010 alkaen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Työttömyysturva-asiamies haki muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että päätös kumotaan eikä A:lla katsota olevan oikeutta työttömyyspäivärahaan 25.7.2010 alkaen.

Valituksen perusteluina työttömyysturva-asiamies esitti, että työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ei ollut päätöksessään huomioinut työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin mukaista kokonaisharkintaa, vaan perustanut valituksenalaisen päätöksen vain työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 2 momentin 3 kohtaan. Työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:ää tulee tulkita siten, että ensin tutkitaan täyttyvätkö 2 momentin mukaiset edellytykset ja mikäli nämä edellytykset eivät täyty, tulee tutkia onko kyseessä 3 momentin mukainen tilanne. Näin ollen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta on soveltanut lakia puutteellisesti ja päätynyt siten virheelliseen lopputulokseen. Työttömyysturva-asiamies viittasi työministeriön ohjeeseen 0/14/2007 TM. Valtakunnallisesti yhdenvertaisen lain soveltamisen vuoksi on tärkeää, että vakuutusoikeus ottaa kantaa siihen, tuleeko työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin mukaisessa tilanteessa huomioida vain jäljellä olevat opinnot.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valitus hylättiin eikä työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä muutettu.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Saman pykälän 2 momentin mukaan päätoimisina pidetään muun muassa opintoja, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen sekä ammatillisia ja muita opintoja, kun opintojen opintosuunnitelman mukainen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin mukaan henkilön aloittamaa muuta kuin edellä tarkoitettua opiskelua pidetään päätoimisena opiskeluna, jos opintojen vaatima työmäärä, ottaen huomioon opintojen opetussuunnitelman mukainen laajuus, opiskelun sitovuus, henkilön aikaisempi työssäolo ja aiemmin hankkima koulutus, on niin suuri, että se on esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle työmarkkinoilla yleisesti sovellettavin ehdoin.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on aloittanut 24.9.2009 opinnot kesäyliopistossa. A:n tavoitteena on ollut suorittaa 25 opintopisteen laajuiset yleiset teologian perusopinnot 16.8.2010 mennessä. A on työskennellyt aineenopettajan sijaisena ajalla 25.1. - 6.6.2010 sekä opettajana 13.8.2010 alkaen.

A:n 24.9.2009 aloittamia opintoja ei voida pitää työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuina opintoina. Siten kyseisten opintojen päätoimisuutta arvioidaan työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin nojalla. Jos henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi kesken opintojaan, työttömyysturvalain 2 luvun 6 §:n 3 momentin mukaisessa kokonaisharkinnassa huomioidaan muun ohessa vain jäljellä olevat opinnot.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A on ilmoittautunut työnhakijaksi kesken opintojensa 25.7.2010 alkaen. Opintosuoritusotteen mukaan A on suorittanut ajalla 24.9.2009 - 25.7.2010 yhteensä 15 opintopistettä. A:lla on ollut 25.7.2010 suorittamatta opinnoistaan kaksi tenttiä, yhteensä 10 opintopistettä, joista hän on suorittanut viisi opintopistettä 16.8.2010. A on suorittanut opintoihinsa kuuluvat luennot syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Ottaen huomioon A:n työttömyyden alkaessa jäljellä olevien opintojen laajuuden sekä muun opintojen päätoimisuutta arvioitaessa huomioitavista seikoista esitetyn selvityksen, vakuutusoikeus katsoo, että A:n opintoja ei ole kokonaisuutena arvioiden pidettävä 25.7.2010 lukien päätoimisina. Näin ollen valituksenalaisen päätöksen muuttamiseen ei ole aihetta.

Eri mieltä olleen jäsenen lausunto

Hyväksyn valituksen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella katson, että A:n opintoja on pidettävä päätoimisina 25.7.2010 alkaen.

Osasto

3

Äänestys

4 - 1


 
Julkaistu 29.11.2012