Etusivu » Ratkaisuja » VakO 574:2013

4.3.2014 VakO 574:2013

Opintotuki - Takaisinperintä - Vapaa tulo

Diaarinumero: 574:2013
Sovellettu lainsäädäntö: Opintotukilaki 17 § 1, 2 ja 3 mom., sellaisina kuin ne olivat voimassa 31.7.2011 saakka, 22 § 1 mom. sekä 27 § 1, 2, 4 ja 5 mom.
Antopäivä: 4.3.2014

A:n palkasta oli tammikuussa 2011 vähennetty joulukuussa 2010 virheellisesti maksettua palkkaa yhteensä 24,51 euroa. Virheellisesti maksettu palkka oli aiheuttanut takaisinperintään johtaneen vapaan tulon ylityksen. Vakuutusoikeus katsoi takaisinperintään johtaneet seikat huomioon ottaen, että takaisinperinnästä luopumista kokonaisuudessaan oli pidettävä kohtuullisena.

Esitiedot

Yliopiston opintotukilautakunta oli 23.3.2012 antamallaan päätöksellä päättänyt periä A:lta takaisin vuodelta 2010 liikaa maksetun opintotuen. Takaisinperittävä määrä korotuksineen oli 574,54 euroa.

A haki muutosta opintotukilautakunnan päätökseen opintotuen muutoksenhakulautakunnalta ja vaati päätöksen kumoamista ja takaisinperinnästä luopumista. Hän vetosi siihen, että hänen joulukuussa 2010 saamansa palkka oli ollut virheellinen ja liikaa maksettu palkka oli peritty häneltä takaisin tammikuussa 2011. A:n mukaan hänen työnantajansa maksoi hänelle virheellisesti 31.12.2010 liikaa palkkaa 24,51 euroa.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan perustelut

Opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuja apurahoja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Vapaa tulo lasketaan siten, että opiskelijalla voi olla tuloa 660 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää, sekä 1 970 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää.

A on vuonna 2010 saanut opintotukea yhdeksältä kuukaudelta, joten hänen vapaa tulonsa on 11.850 euroa. Verottajalta saatujen tietojen mukaan A:n opintotukioikeuteen vaikuttavat veronalaiset tulot olivat vuonna 2010 yhteensä 12.085,67 euroa. A ei ole esittänyt, että hänen verotustaan vuodelta 2010 olisi oikaistu tai että hänen veronalaisten tulojensa määrä olisi muutoin otettu päätöksessä virheellisesti huomioon.

Jos opiskelijan vuositulo ylittää vapaan tulon, ylityksen jokaista alkavaa 1.310 euroa kohden peritään takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 220 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin.

Koska A:n vuositulo ylittää vapaan tulon 235,67 eurolla, häneltä peritään takaisin yhden kuukauden opintotuki. Opintotukea peritään takaisin joulukuulta 499,60 euroa. Takaisinperittävä summa opintotukilaissa säädetyllä 15 prosentin korotuksella on yhteensä 574,54 euroa.

Jos etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen.

A:n veronalaiset tulot vuodelta 2010 on otettu huomioon ja takaisinperittävä määrä laskettu opintotukilain säännösten mukaisesti. Opintotukilain mukaan tulot otetaan huomioon maksupäivän mukaan ja opiskelija voi säädellä vapaata tuloaan peruuttamalla tai palauttamalla opintotukea seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. A:n kanssa samassa tilanteessa opintotukea vapaaehtoisesti palauttaneiden opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi opintotuen muutoksenhakulautakunta katsoo, että takaisinperinnästä ei voida kokonaan tai osittainkaan luopua.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että opintotuen takaisinperinnästä luovutaan kokonaan. Valituksessaan A vetosi edelleen siihen, että hänelle oli virheellisesti joulukuussa 2010 maksettu liikaa palkkaa ja liikaa maksettu palkka perittiin takaisin tammikuussa 2011. Hänen mielestään on kohtuutonta rangaista häntä työnantajan tekemästä virheestä, jota hän ei ole voinut millään tavalla ennakoida. A myös viittasi vakuutusoikeuden ratkaisuun 9.8.2012/27:2012.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja takaisinperinnästä luovuttiin kokonaisuudessaan. Asia palautettiin yliopiston opintotukilautakunnalle toimenpiteitä varten.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy liikaa maksetun opintotuen ja sen korotuksen laskennan osalta opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksessä mainitut perustelut.

Jos opintotukilain mukaista etuutta on maksettu aiheetta tai määrältään liian suurena, liikaa maksettu etuus on perittävä takaisin. Takaisinperinnästä voidaan luopua joko kokonaan tai osittain, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi eikä aiheeton maksaminen ole johtunut etuuden saajan vilpillisestä menettelystä tai jos aiheettomasti maksettu määrä on vähäinen. Jos opiskelijan vuositulo ylittää vapaan tulon, ylityksen jokaista alkavaa 1.310 euroa kohden peritään takaisin yhden tukikuukauden opintoraha ja asumislisä aikajärjestyksessä alkaen kalenterivuoden viimeisestä tukikuukaudesta. Jos vapaan tulon ylitys on ollut enintään 220 euroa, liikaa maksettua tukea ei kuitenkaan peritä takaisin.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n palkasta on tammikuussa 2011 vähennetty joulukuussa 2010 virheellisesti maksettua palkkaa yhteensä 24,51 euroa. A:n verotusta vuodelta 2010 ei ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella sinänsä oikaistu, mutta virheellisesti maksetun palkan voidaan kuitenkin katsoa aiheuttaneen takaisinperintään johtaneen vapaan tulon ylityksen. Ellei palkkaa olisi maksettu virheellisesti, vapaan tulon ylitys olisi ollut enintään 220 euroa.

Vakuutusoikeus katsoo takaisinperintään johtaneet seikat huomioon ottaen, että takaisinperinnästä luopumista kokonaisuudessaan on pidettävä kohtuullisena.

Lainkohdat

Opintotukilaki 17 § 1, 2 ja 3 mom., sellaisina kuin ne olivat voimassa 31.7.2011 saakka, 22 § 1 mom. sekä 27 § 1, 2, 4 ja 5 mom.

 
Julkaistu 20.5.2014