23.11.2016 VakO 3434:2015

Maataloustapaturma - Tapaturman käsite - Työliike

Diaarinumero: 3434:2015
Sovellettu lainsäädäntö: Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 1 § 1 mom., 6 § ja 9 § 1 mom., ...Tapaturmavakuutuslaki 4 § 2 mom. 7 kohta
Antopäivä: 23.11.2016

Vasemman kaksipäisen reisilihaksen jänteen kiinnityskohdasta irtoaminen, jänteen repeämä, korvattiin työliikekipeytymisenä tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 7 kohdan nojalla.

Esitiedot

Maatalousyrittäjä A oli työssään 1.6.2014 harpannut vasemmalla jalallaan ojan yli pitäen sylissään noin 10 kg painavaa siemensäkkiä, jolloin vasemmassa reidessä oli tuntunut äkillistä kipua. Myöhemmin tehdyssä röntgentutkimuksessa vasemmassa kaksipäisessä reisilihaksessa oli todettu reisilihaksen jänteen repeämä. A:lla ei ollut todettu olevan vasemmassa alaraajassa sairausperäisiä muutoksia.

Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätöksellä A:lle ei maksettu maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain ja tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia, koska päätöksen mukaan kyseinen repeämä ei ollut johtunut tapaturmasta eikä repeämää voitu korvata työliikekipeytymisenäkään.

A haki Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen päätökseen muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. A vaati vahinkotapahtuman korvaamista työtapaturmana. A katsoi, että kyse oli tapaturmasta, koska hänellä ei ollut todettu minkäänlaista vikaa, vammaa tai sairautta, josta kyseinen jänteen irtoaminen istuinkyhmystä olisi voinut aiheutua. Tällaista ei ollut ilmennyt myöskään magneettikuvassa, jossa näkyi myös oikea, terve puoli. A oli vielä todennut, että ojan ylitys oli vaatinut askeleen tai jopa harppauksen. A oli nostanut noin puolet säkeistä autosta ojan yli toiselle peltosaarekkeelle ennen kuin oli pudonnut ojaan kovan kivun saattelemana. A:n mukaan jänteen irtoaminen oli aiheutunut ylivoimaisesta voimanponnistuksesta, jonka toistuva säkkien nosto ojan yli oli aiheuttanut.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan mukaan vasemman kaksipäisen reisilihaksen irtoaminen, jänteen repeämä, ei ollut aiheutunut tapaturman seurauksena. Vasen takareisi oli kipeytynyt äkillisesti työliikettä tehdessä, mutta mitään tavallisuudesta poikkeavaa ei ollut tällöin tapahtunut reiden kipeytymistä lukuun ottamatta. Kyseessä ei ole ollut myöskään tapaturmaksi katsottava ylivoimainen ponnistus. Repeämän pelkkä ajallinen yhteys ei riitä osoittamaan syy-yhteyttä. Lääketieteellisen kokemusperäisen tiedon perusteella 1.6.2014 suoritettu työliike ei ollut myöskään omiaan aiheuttamaan lihasjänteen irtoamista kiinnityskohdasta terveeseen ja normaalirakenteiseen kudokseen. Näin ollen A ei ollut oikeutettu korvaukseen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain perusteella. Asiassa ei ollut myöskään aiheutunut tapaturmavakuutuslain 14 §:n 4 momentin nojalla korvattavia perusteltuja ja tarpeellisia tutkimuskuluja.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati vahinkotapahtuman korvaamista tapaturmana.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä muutettiin ja Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrättiin suorittamaan A:lle lainmukainen korvaus vasemman kaksipäisen reisilihaksen jänteen kiinnityskohdasta irtoamisen, jänteen repeämän, johdosta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus katsoi, että A:n vahinkotapahtuma ei ole ollut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tapaturma. Lihasrepeämiä on sen sijaan korvattu työliikekipeytymisenä oikeuskäytännössä esimerkiksi voimanponnistuksen tai äkillisen liikkeen yhteydessä. Tältä osin vakuutusoikeus viittasi korkeimman oikeuden ratkaisuihin KKO 1998:153, KKO 2002:7 ja KKO 2010:76. Esitetyn selvityksen perusteella vakuutusoikeus katsoi, että A:n vasemman kaksipäisen reisilihaksen jänteen kiinnityskohdasta irtoaminen, jänteen repeämä, on seurausta hänen 1.6.2014 suorittamastaan työliikkeestä. Vakuutusoikeus totesi lisäksi, ettei repeämään ole liittynyt sellaista löydöstä, jonka perusteella sitä voitaisiin pitää sairaus- tai rappeumaperäisenä. Repeämä on siten tapaturmavakuutuslain 4 §:n 2 momentin 7 kohdan nojalla korvattava vamma.

Lainkohdat

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki 1 § 1 mom., 6 § ja 9 § 1 mom.
Tapaturmavakuutuslaki 4 § 2 mom. 7 kohta

 
Julkaistu 19.6.2017