9.2.2017 VakO 4257:2015

Työttömyysturva - Työsopimuksen syntymättä jääminen - Oma menettely - Karenssi

Diaarinumero: 4257:2015
Sovellettu lainsäädäntö: Työttömyysturvalaki 2 a luku 4 §
Antopäivä: 9.2.2017

A:lle oli lähetetty työtarjous, jossa ei ollut ilmoitettu hakuaikaa. A ei ollut hakenut työtarjouksen mukaista työpaikkaa viivytyksettä ja hänen oli katsottu omalla menettelyllään aiheuttaneen sen, ettei työsuhdetta ollut syntynyt. Vakuutusoikeus katsoi, ettei viivästystä yhteydenotossa työnantajaan voitu esitetyn selvityksen perusteella pitää syynä siihen, ettei A ollut tullut valituksi hakemaansa työhön. Siten A ei ollut omalla menettelyllään aiheuttanut työsuhteen syntymättä jäämistä, eikä hänelle voitu asettaa tällä perusteella korvauksetonta määräaikaa.

Esitiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto lähetti A:lle 19.6.2014 työtarjoukset kahteen työpaikkaan, joista toiseen hän ei hakenut viivytyksettä. Työ- ja elinkeinotoimisto antoi A:lle työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan hänellä ei ollut oikeutta työmarkkinatukeen, koska hän oli 4.7.2014 kieltäytynyt tarjotusta yli kaksi viikkoa kestävästä työstä ilman pätevää syytä tai aiheuttanut työsuhteen syntymättä jäämisen.

Kansaneläkelaitos eväsi työvoimapoliittisen lausunnon perusteella A:lta työmarkkinatuen ajalta 4.7.2014 - 1.9.2014.

A haki Kansaneläkelaitoksen päätökseen muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta ja vaati työmarkkinatuen myöntämistä ajalta 4.7. - 1.9.2014. A kiisti kieltäytyneensä työstä tai aiheuttaneensa omalla menettelyllään työsuhteen syntymättä jäämisen.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.
Äänestysratkaisu 5 - 1.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

Työttömyysturvalain 2 a luvun 4 §:n mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamaa tai hänelle muuten yksilöidysti tarjottua työtä:
1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen voidaan pitää hänelle sopivana; 2) josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei työehtosopimusta ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka; ja 3) joka on lakon, työsulun tai saarron piiriin kuulumatonta. 3 momentin mukaan jos henkilö on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, hänen katsotaan kieltäytyneen työstä.

A:lle on 19.6.2014 lähetetty e-kirjeenä kaksi työtarjousta. Toinen työtarjous on ollut työpaikalle X lähiavustajaksi, jonka hakuaika on 11.8.2014 mennessä. Toinen työtarjous on ollut työpaikalle Y hyvinvointiavustajaksi, jossa ei ole ollut määräpäivää. Asiassa esitetyn perusteella työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toteaa, että A on hakenut työpaikkaa X hakuajan puitteissa. Työtarjouksessa työpaikalle Y hyvinvointiavustajaksi ei ole ollut viimeistä hakupäivää. Työtarjouksessa on mainittu, että A:n tulee ottaa yhteyttä työnantajaan viipymättä. Mainittu työtarjous on lähetetty A:lle 19.6.2014. A on ilmoituksensa mukaan ottanut yhteyttä työnantajaan 15.7.2014. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, ettei yli kolme viikkoa myöhemmin tapahtunutta yhteydenottoa voida pitää viipymättömänä yhteydenottona. Se, ettei A:n mahdollisuus työllistyä edellä mainittuun työpaikkaan tosiasiallisesti estynyt myöhästyneellä yhteydenotolla on sattumaa, eikä A:n omasta menettelystä johtuvaa. Näin ollen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, että A on työttömyysturvalain merkityksessä omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole voinut syntyä eli hän on kieltäytynyt työstä.

A kertoo odottaneensa työpaikan Z työnhaun tuloksia. Toisen työnhaun tulosten odottaminen ei ole työttömyysturvalain mukainen pätevä syy olla ottamatta yhteyttä työnantajaan viipymättä velvoittavan työtarjouksen johdosta. A kertoo myös hakeneensa aktiivisesti omatoimisesti työpaikkaa. Aktiivinen omatoiminen työnhaku ei ole pätevä syy olla ottamatta viipymättä yhteyttä työnantajaan työ- ja elinkeinotoimiston tekemän velvoittavan työtarjouksen johdosta. Asiassa ei ole esitetty muutakaan pätevää syytä sille, että A ei ole viipymättä ottanut yhteyttä työnantajaan. Näin ollen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta katsoo, että A on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, eikä hänellä ole ollut pätevää syytä kieltäytymiselleen. Asiassa esitetyn perusteella ei päätöstä voida muuttaa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A vaati työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen kumoamista ja valituksen hyväksymistä.

A perusteli vaatimustaan sillä, ettei hänelle ollut ilmoitettu mistään yleisestä työtarjouksia koskevasta määräajasta, jonka kuluessa työnantajaan pitäisi ottaa yhteyttä. Työttömyysturvalaissakaan ei ole säädetty tällaista määräaikaa. Myöskään kesäkuussa 2014 lähetetyssä työtarjouksessa ei ilmoitettu määräaikaa työn hakemiselle. A kertoi olleensa yhteydessä työnantajaan 15.7.2014. Työnantaja kertoi tuolloin, että työpaikkaa ei ollut tarkoitus täyttää vielä useampaan viikkoon. Näin ollen työsuhteen syntymättä jääminen ei ole A:n mukaan aiheutunut viivästyneestä työn hakemisesta, eikä siis hänen omasta menettelystään.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin. A:lla oli oikeus saada työmarkkinatukea ajalta 4.7. -1.9.2014, jos muutkin etuuden saamisen edellytykset täyttyivät. Asia palautettiin Kansaneläkelaitokselle tästä päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Vakuutusoikeuden perustelut

Työttömyysturvalain 2 a luvun 4 §:n 1 momentin mukaan työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta työstä kieltäytymisestä lukien, jos hän ilman pätevää syytä kieltäytyy vastaanottamasta työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamaa tai hänelle muuten yksilöidysti tarjottua työtä: 1) jota hänen työkykynsä huomioon ottaen voidaan pitää hänelle sopivana; 2) josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka tai, jollei työehtosopimusta ole, työpaikkakunnalla sellaisesta työstä maksettava tavanomainen ja kohtuullinen palkka; ja 3) joka on lakon, työsulun tai saarron piiriin kuulumatonta. Saman pykälän 3 momentin mukaan jos henkilö on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei työsuhdetta ole syntynyt, hänen katsotaan kieltäytyneen työstä.

A:lle oli 19.6.2014 lähetetty työtarjous hyvinvointiavustajan tehtävään. Työtarjouksessa ei ollut ilmoitettu hakuaikaa, mutta siinä oli pyydetty A:ta ottamaan viipymättä yhteys työnantajaan. A on kertonut ottaneensa yhteyttä työnantajaan 15.7.2014 ja saaneensa tuolloin tiedon, jonka mukaan työ alkaisi aikaisintaan 4.8.2014. A:n mukaan työnantaja oli ilmoittanut, ettei hakemuksia lomakauden vuoksi käsiteltäisi vielä useampaan viikkoon. A ei tullut valituksi hakemaansa työhön. Käytettävissä ei ole työnantajan ilmoitusta tai muutakaan asiakirjaselvitystä lopullisista valintaperusteista työpaikkaa täytettäessä.

Työnhakijan tulisi hakea työtarjouksessa tarkoitettua työpaikkaa viipymättä, jos työtarjouksessa on näin pyydetty. Tällaisessa tapauksessa yhteyden ottamista työnantajaan useita viikkoja työtarjouksen tiedoksi saamisen jälkeen ei voida siten pitää hyväksyttävänä. Työttömyysturvalain 2 a luvun 4 §:n 3 momentin mukaan korvauksettoman määräajan asettaminen kuitenkin edellyttää, että työnhakija on omalla menettelyllään aiheuttanut työsuhteen syntymättä jäämisen. Säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta tarkoittaa sitä, että korvauksettoman määräajan asettaminen edellyttää syy-yhteyttä työnhakijan menettelyn ja työpaikan saamatta jäämisen välillä. Todettavissa ei ole sellaisia seikkoja, jotka oikeuttaisivat kyseisen työttömyysturvalain säännöksen soveltamisen sanamuotonsa vastaisesti. A:n kertomuksen mukaista tapahtumainkulkua on pidettävä uskottavana. Tähän nähden viivästystä yhteydenotossa työnantajaan ei voida pitää syynä siihen, ettei hän tullut valituksi hakemaansa työhön. Näin ollen A ei ole sovellettavassa säännöksessä tarkoitetulla tavalla omalla menettelyllään aiheuttanut työsuhteen syntymättä jäämistä, eikä hänelle voida asettaa tällä perusteella korvauksetonta määräaikaa ajalle 4.7. - 1.9.2014.

Lainkohdat

Työttömyysturvalaki 2 a luku 4 §

 
Julkaistu 13.11.2017