31.3.2017 VakO 519:2016

Elatustuki - Hakemuksen myöhästyminen - Painava syy

Diaarinumero: 519:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Elatustukilaki 7 § 1 mom.
Antopäivä: 31.3.2017

A:n oli adoptoinut rekisteröidyn parisuhdekumppaninsa lapsen (perheensisäinen adoptio), ja Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009 lukien. Sittemmin A oli hakenut lapsesta elatustukea 6.4.2015 jätetyllä hakemuksella 1.12.2009 lukien ja kertonut, että elatustuki oli virheellisesti lakkautettu, koska A oli saanut kaupungin sosiaalivirastolta tietoa, että oikeus elatustukeen lapsesta olisi lakannut, kun A:n huoltajuus lapseen tuli perheensisäisen adoption johdosta voimaan. Vakuutusoikeus katsoi, että viranomaisen harhaanjohtavaa ja puutteellista neuvontaa voitiin pitää elatustukilaissa tarkoitettuna painavana syynä myöntää elatustukea pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen tuen hakemista. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Esitiedot

A oli käräjäoikeuden päätöksellä adoptoinut rekisteröidyn parisuhdekumppaninsa lapsen, joka oli saanut alkunsa tuntemattoman miehen sukusoluilla eikä isyyttä ollut vahvistettu. A oli hakenut 6.4.2015 jätetyllä hakemuksella elatustukea lapsesta sisäisen adoption jälkeiseltä ajalta 1.12.2009 lukien ja kertonut, että lapsen elatustuki oli ollut virheellisesti lakkautettu, sillä adoptioprosessin aikana kaupungin sosiaalivirasto oli ilmoittanut, että adoption voimaan tullessa oikeus elatustukeen lakkaa ja siitä on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle. Kansaneläkelaitos oli A:n hakemuksesta lakkauttanut elatustuen 1.12.2009 lukien. A oli oheistanut hakemukseensa sosiaaliviraston kirjeen, jonka mukaan, mikäli lapsesta maksetaan elatustukea, A:n rekisteröidyn parisuhdekumppanin kannattaa olla asiassa yhteydessä Kansaneläkelaitoksen toimistoon, jotta hän välttyisi tuen takaisinperinnältä.

Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n elatustukihakemuksen ajalta 1.12.2009 - 30.11.2014, koska hakemus oli myöhästynyt eikä A ollut esittänyt sellaista syytä, jonka vuoksi elatustuki voitaisiin myöntää takautuvasti kolmea kalenterikuukautta pidemmältä ajalta.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

Elatustukilain 7 §:n 1 momentin mukaan elatustuki myönnetään hakemuksesta sen kalenterikuukauden alusta, jonka alkaessa 6 §:ssä säädetyt elatustuen maksamisen edellytykset ovat olleet olemassa. Elatustukea ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta toteaa, että tietämättömyys elatustuen aiemman lakkautuksen virheellisyydestä ei ole erityisen painava syy myöntää elatustukea takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista. Elatustukeen ei siten ole oikeutta ajalta 1.12.2009 - 30.11.2014.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki vakuutusoikeudessa muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että koska lapsi olisi ollut oikeutettu elatustukeen myös ajalta 1.12.2009 - 30.11.2014, tuki on maksettava takautuvasti tuolta ajalta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia palautettiin Kansaneläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Elatustukilain 7 §:n 1 momentin mukaan elatustuki myönnetään hakemuksesta sen kalenterikuukauden alusta, jonka alkaessa 6 §:ssä säädetyt elatustuen maksamisen edellytykset ovat olleet olemassa. Elatustukea ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin kolmen kalenterikuukauden ajalta ennen sen hakemista.

Vakuutusoikeus toteaa, että jo tuen lakkauttamisajankohtana 1.12.2009 voimassa olleen elatustukilain mukaan elatustuen maksamista ei ole estänyt se, että lapsen äidin rekisteröity parisuhdekumppani on tullut perheensisäisessä adoptiossa lapsen toiseksi vanhemmaksi. Näin ollen vakuutusoikeus katsoo, että kaupungin sosiaaliviraston kirjeen tieto on ollut harhaanjohtava ja omiaan aiheuttamaan sellaisen virheellisen käsityksen, ettei lapsesta olisi ollut oikeutta elatustukeen enää adoption vahvistamisen jälkeen ja että tuki tulisi lakkauttaa takaisinperinnän välttämiseksi. Asiassa esitetystä selvityksestä ei myöskään ilmene, että Kansaneläkelaitos olisi elatustuen lakkautusta käsitellessään informoinut hakijaa siitä, että tukea olisi voitu myöntää adoption jälkeenkin. Vakuutusoikeus katsoo lisäksi, toisin kuin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen perusteluissa on todettu, että tietämättömyyttä elatustuen aikaisemman lakkautuksen virheellisyydestä, etenkin kun lakkautus on johtunut viranomaisilta saadusta harhaanjohtavasta tai puutteellisesta neuvonnasta, voidaan pitää elatustukilaissa tarkoitettuna painavana syynä myöntää elatustukea pidemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen tuen hakemista.

Edellä esitetyin syin vakuutusoikeus katsoo, etteivät sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja Kansaneläkelaitos olisi saaneet esittämillään perusteilla hylätä A:n hakemusta elatustuen myöntämisestä ajalle 1.12.2009 - 30.11.2014. Vakuutusoikeus harkitsee siksi oikeaksi kumota sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi Kansaneläkelaitokselle.

Lainkohdat

Elatustukilaki 7 § 1 mom.

 
Julkaistu 5.4.2018