15.2.2018 VakO 5483:2016

Rikosvahinko - Korvauksen toissijaisuus

Diaarinumero: 5483:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Rikosvahinkolaki 19 §
Antopäivä: 15.2.2018

Rikosvahinkolain mukaisessa korvausasiassa A:n vapaaehtoisesta vakuutuksesta saama korvaus tuli vähentää rikosvahinkolain nojalla myönnettävästä samaa korvauslajia koskevasta korvauksesta eikä kaikkien eri korvauslajien yhteismäärästä.

Esitiedot

A:ta oli lyöty nyrkillä kasvoihin, jolloin hänen vasen silmänsä oli vaurioitunut niin, että se oli jouduttu poistamaan ja tilalle oli asetettu silmäproteesi. A:lla oli todettu myös kasvoluiden murtumia ja hänelle oli tehty silmäluomien korjausleikkaus. Toisen silmän näönmenetyksen johdosta A oli menettänyt stereo- ja syvyysnäön.

A oli saanut kyseisen vahingon johdosta vapaaehtoisesta yksityistapaturmavakuutuksesta 28.714,50 euron haittarahakorvauksen.

Valtiokonttorin päätös

Valtiokonttori myönsi A:lle korvausta pysyvästä haitasta 12.958,40 euroa, pysyvästä kosmeettisesta haitasta 8.500 euroa, kärsimyksestä 3.300 euroa, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta 5.000 euroa ja kärsimyksestä tilapäisenä psyykkisenä haittana 2.700 euroa. Valtiokonttori vähensi myönnettyjen korvausten yhteismäärästä 32.458,40 eurosta yksityistapaturmavakuutuksesta maksetun haittarahakorvauksen 28.714,50 euroa.

Valtiokonttorin perustelut

Rikosvahinkolain 19 §:n mukaan rikosvahinkolain nojalla suoritettavasta korvauksesta vähennetään, mitä hakija on saman vahingon johdosta saanut tai on ilmeisesti oikeutettu saamaan muun lain tai vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Valtiokonttorin rikosvahinkolain mukaan myöntämistä korvauksista on vähennetty vakuutusyhtiön yksityistapaturmavakuutuksesta korvattu haittarahakorvaus 28.714,50 euroa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta Valtiokonttorin päätökseen ja vaati, että vakuutusoikeus kumoaa Valtiokonttorin päätöksen siltä osin kuin hänen yksityistapaturmavakuutuksesta saamansa pysyvän haitan korvaus on vähennetty muista kuin pysyvästä haitasta rikosvahinkolain perusteella hänelle maksettavaksi tulevista korvauksista.

A totesi hallituksen esitykseen (HE 192/2015) viitaten, että Valtiokonttori on tulkinnut virheellisesti rikosvahinkolain 19 §:ää siten, että vakuutusyhtiön pelkästään ja nimenomaan pysyvästä haitasta vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella suorittamaa korvausta voitaisiin vähentää rikosvahingon uhrille muista kuin pysyvästä haitasta rikosvahinkolain nojalla maksettavista korvauksista. Hän ei ole saanut vakuutuksesta korvauksia millään muulla korvausperusteella kuin pysyvästä haitasta.

Valtiokonttori totesi vakuutusoikeudelle antamassaan lausunnossa, että vakuutusoikeus on 28.4.2014 antamassaan ratkaisussa 6396/2012/1597 ottanut kantaa muualta saatujen korvausten vähentämiseen ja todennut, että muualta saadut korvaukset vähennetään korvauslajista riippumatta Valtiokonttorin myöntämästä korvauksesta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valtiokonttorin päätös kumottiin siltä osin kuin se koski rikosvahinkolain mukaisen korvauksen toissijaisuutta eli yksityistapaturmavakuutuksesta maksetun haittarahakorvauksen vähentämistä. Asia palautettiin tältä osin Valtiokonttorille uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutusoikeuden perustelut

Rikosvahinkolain 19 §:n 1 momentin mukaan tämän lain nojalla suoritettavasta korvauksesta vähennetään korvaus, jonka hakija on saman vahingon johdosta saanut tai ilmeisesti on oikeutettu saamaan muun lain tai vapaaehtoisen vakuutuksen perusteella.

Rikosvahinkolain esitöissä (HE 192/2005 vp) on 19 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa todettu vapaaehtoisen vakuutuksen nojalla saatavien korvausten vähentämisen osalta, että sääntely vastaa asiallisesti voimassa olevan lain 3 §:n 2 momenttia, mutta sitä on yksinkertaistettu ja selkeytetty. Esimerkiksi vapaaehtoisen vakuutuksen nojalla tuleva korvaus invaliditeetista vähennettäisiin nykytilaa vastaavasti 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta pysyvän haitan korvauksesta. Voimassa olevan lain 10 a §:n 2 momenttia vastaavasti myös tämän lain 18 §:n nojalla suoritettavasta oikeudenkäyntikulujen korvauksesta vähennettäisiin vapaaehtoisesta vakuutuksesta tuleva korvaus oikeudenkäyntikuluista.

Vakuutusoikeus toteaa, että Valtiokonttorin vetoamassa vakuutusoikeuden 28.4.2014 antamassa ratkaisussa 6396/2012/1597 on ollut kysymys rikosvahinkolain 10 §:n tulkinnasta eli muualta tulevien korvausten yhteismäärän vähentämisestä rikosvahinkolain mukaisen korvauksen enimmäismäärästä. Kyseisessä ratkaisussa ei ole otettu kantaa nyt sovellettavan rikosvahinkolain 19 §:n 1 momentin nojalla tehtäviin vähennyksiin.

Edellä rikosvahinkolain hallituksen esityksessä mainitut esimerkit huomioon ottaen vakuutusoikeus katsoo, että rikosvahinkolain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut muuhun lakiin tai vapaaehtoiseen vakuutukseen perustuvat korvaukset on vähennettävä korvauslajeittain rikosvahinkolain mukaisista korvauksista. Näin ollen Valtiokonttorin ei olisi tullut vähentää A:lle yksityistapaturmavakuutuksesta maksettua haittarahakorvausta rikosvahinkolain mukaisten korvausten yhteismäärästä.

Lainkohdat

Rikosvahinkolaki 19 §

 
Julkaistu 3.5.2018