8.12.2015 VakO 3669:2013

Opintotuki - Vapaa tulo - Opintojen päättyminen - Opintojen aloittaminen

Diaarinumero: 3669:2013
Sovellettu lainsäädäntö: Opintotukilaki 17 §, sellaisena kuin se oli voimassa 31.7.2011 saakka ja 22 § 1 mom.
Antopäivä: 8.12.2015

A oli 25.11.2008 eronnut oppilaitoksesta. Yli vuotta myöhemmin A haki uudelleen saman oppilaitoksen samoihin opintoihin ja tuli hakumenettelyn kautta valituksi. Vakuutusoikeus katsoi, etteivät A:n aikaisemmat opinnot olleet opintotukilain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla päättyneet ja A:n opintoja tuli opintotuen vuositulovalvonnassa arvioida sen mukaisesti, että hän oli 25.8.2010 alkaen jatkanut niitä opintojaan, jotka hän oli aloittanut 25.8.2008. Vrt. VakO 9.11.2010/6430:2009

Esitiedot

A oli aloittanut opiskelunsa oppilaitoksessa 25.8.2008 ja eronnut oppilaitoksesta omalla ilmoituksellaan 25.11.2008 ja menettänyt opinto-oikeutensa 26.11.2008 alkaen. A oli hakenut samaan oppilaitokseen samalle opintolinjalle keväällä 2010 ja oli tullut opiskelijavalinnassa valituksi siten, että hänen opiskelunsa oli alkanut 25.8.2010.

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus oli antanut päätöksensä A:n vuoden 2010 opintotuen takaisinperinnästä ja katsonut, etteivät A:n 25.8.2008 aloittamat opinnot oppilaitoksessa olleet päättyneet opintotukilain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen kuin A oli aloittanut opiskelunsa samassa oppilaitoksessa syksyllä 2010. Sen vuoksi Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus oli vuositulovalvonnassa ottanut huomioon A:n vuonna 2010 saamat tulot kokonaisuudessaan, jonka mukaisesti se oli päättänyt takaisinperittävän määrän.

A haki Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen päätökseen muutosta ja vaati, että opintotuen takaisinperintä lopetetaan. Hänellä oli paikka oppilaitoksessa, jossa hän oli läsnä kolme kuukautta ja sitten hän erosi eikä hän ehtinyt saada opintosuorituksia. Kun hän vuonna 2010 aloitti opinnot, hänellä ei ollut ainuttakaan aikaisempaa opintosuoritusmerkintää näistä opinnoista eikä hän voinut olla jatkava opiskelija, kun ei ollut opintoja mitä olisi jatkanut.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunta kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian Kansaneläkelaitokselle asian uudelleen käsittelemistä varten.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan perustelut

Opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuja apurahoja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Vapaa tulo lasketaan siten, että opiskelijalla voi olla tuloa 660 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää, sekä 1 970 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää.

Opintojen aloittamisvuonna ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymisvuonna tutkinnon suorittamiskuukauden tai opintotukeen oikeuttavien opintojen päättymisen jälkeen saatuja tuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin vapaa tulo ylittyisi niiden perusteella.

Vaikka A on opiskellut oppilaitoksessa vuonna 2008, hän on eronnut oppilaitoksesta 25.11.2008 ja menettänyt opinto-oikeutensa 26.11.2008 alkaen. Tämän vuoksi A:n ei katsota jatkaneen opintojaan. A on aloittanut uudelleen opinnot samassa oppilaitoksessa ja samassa koulutusohjelmassa 24.8.2010. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A:n ajalla 1.1 - 31.8.2010 saamia tuloja ei tule huomioida vuoden 2010 tulovalvonnassa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Kansaneläkelaitos haki muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista.

Kansaneläkelaitos perusteli valitustaan muun muassa sillä, mitä opintotukilain 17 §:ssä on säädetty ja totesi lisäksi, että opintotukilain vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan opiskelijaa ei pidetä tulovalvonnassa opintonsa aloittaneena, jos hän on uuden opiskelijavalinnan kautta aloittanut uudelleen samaan tutkintoon johtavat opinnot, jotka ovat aikaisemmin keskeytyneet. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, hän ei ole päättänyt niitä opintotukilain 17 §:ssä tarkoitetulla tavalla, eikä hän siten voi olla opintonsa aloittanut, vaikka samojen opintojen uudelleen aloittaminen tapahtuisi uuden opiskelijavalinnan kautta. Opiskelijan on katsottu jatkavan aikaisempia opintojaan.

Kansaneläkelaitos totesi, että opintotukilain 17 §:ää on viimeksi muutettu 1.8.2011 voimaan tulleella opintotukilain muutoksella (52/2011). Tällöin katsottiin tarpeelliseksi tarkentaa säännöstä siltä osin, milloin opinnot katsotaan tulovalvonnassa päättyneiksi. Tässäkään yhteydessä säännökseen ei lisätty sitä, että opintojen keskeyttäminen katsottaisiin opintojen päättämiseksi.

Kansaneläkelaitoksen mukaan A ei ollut opintotukilain säännösten ja opintotukilain vakiintuneen soveltamiskäytännön mukaan päättänyt syksyllä 2008 samassa oppilaitoksessa aloittamiaan saman alan opintojaan, vaan hän oli keskeyttänyt opintonsa 25.11.2008 ja aloittanut samojen opintojen suorittamisen uudelleen syksyllä 2010. Koska A ei ollut suorittanut tutkintoa eikä hän ollut saanut opintotukea kyseisiä opintoja varten myönnettävää enimmäistukiaikaa, häntä oli pidettävä opintojaan jatkavana opiskelijana.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätös kumottiin ja asia jätettiin Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskuksen päätöksen varaan siltä osin kuin oli kysymys takaisinperinnän perusteena olevista veronalaisista tuloista, vapaan tulon ylityksestä ja liikaa maksetun opintotuen määrästä.

Äänestysratkaisu (10-3).

Vakuutusoikeuden perustelut

Opintotukilain 17 §:n 1 momentin (1388/2007) mukaan opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuja apurahoja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi. Ulkomaiseen opiskelijavaihtoon tarkoitettuja opintotukea täydentäviä apurahoja ei oteta huomioon. Vapaa tulo lasketaan siten, että opiskelijalla voi olla tuloa:
1) 660 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän on saanut opintorahaa tai asumislisää;
sekä
2) 1 970 euroa jokaista kuukautta kohden, jolta hän ei ole saanut opintorahaa tai asumislisää.

Opintotukilain 17 §:n 2 momentin (1099/2000) mukaan opintojen aloittamisvuonna ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymisvuonna tutkinnon suorittamiskuukauden tai opintotukeen oikeuttavien opintojen päättymisen jälkeen saatuja tuloja ei oteta huomioon siltä osin kuin vapaa tulo ylittyisi niiden perusteella. Opintotukeen oikeuttavat opinnot katsotaan päättyneiksi, kun korkeakouluopiskelija on saanut opintotukea 7 §:ssä säädetyn enimmäisajan tai muu kuin korkeakouluopiskelija on suorittanut tutkinnostaan niin suuren osan, etteivät jäljellä olevat opinnot enää oikeuta opintotukeen. Opiskelijan on esitettävä tulojen saantiajankohdasta selvitys.

A on 25.8.2008 aloittanut opinnot. Oppilaitoksen 21.5.2013 päivätyn erotodistuksen mukaan A on eronnut oppilaitoksesta 25.11.2008 ja menettänyt opinto-oikeutensa 26.11.2008 alkaen. Saman todistuksen mukaan A oli keväällä 2010 hakenut uudelleen samaan opiskeluohjelmaan ja hänellä on jälleen ollut voimassa oleva opinto-oikeus yksikössä, jossa opinnot ovat alkaneet 25.8.2010. A:n 25.8.2010 alkaneissa opinnoissa on ollut kysymys saman oppilaitoksen samoista opinnoista, jotka A oli aikaisemmin aloittanut.

A on itse ilmoittanut olleensa syksyllä 2008 opiskelijana kolme kuukautta, minkä jälkeen hän erosi koulusta eikä hänellä ole ollut ainuttakaan aikaisempaa opintosuoritusmerkintää. A:n mukaan opintotukilain 17 §:ssä ei mainita mitään siitä, että hänet voitaisiin katsoa jatkavaksi opiskelijaksi. A:n mukaan hän ei ole vilpillisesti nostanut opintotukea.

A on saanut opintorahaa tai asumislisää vuonna 2010 neljältä kuukaudelta, joten hänen vuositulorajansa on ollut 18.400 euroa. A:n veronalaisten ansio- ja pääomatulojen määrä, josta on vähennetty opintotuki, on ollut 24.409,75 euroa. Ratkaistaessa sitä, vaikuttavatko edellä mainitut A:n veronalaiset tulot kokonaisuudessaan hänen vapaan tulonsa määrään, tulee ratkaista se, onko A päättänyt 25.8.2008 alkaneet opintonsa ja onko 25.8.2010 alkaneissa opinnoissa ollut kysymys opintojen aloittamisesta vai opintojen jatkamisesta.

Vakuutusoikeus toteaa, että vaikka A on 25.11.2008 eronnut oppilaitoksesta, tältä osin kysymys ei ole ollut opintotukilain 17 §:n 2 momentin sanamuoto huomioon ottaen laissa tarkoitetusta opintotukeen oikeuttavien opintojen päättymisestä. A on yli vuotta myöhemmin hakenut uudelleen niihin samoihin opintoihin, joiden osalta hän oli aiemmin eronnut oppilaitoksesta. Vaikka opintojen uudelleen aloittaminen on tapahtunut hakumenettelyn kautta, vakuutusoikeus pitää opintotukilain 17 §:n 2 momentin soveltamista koskevan harkinnan kannalta ratkaisevana sitä, etteivät aikaisemmat opinnot ole päättyneet. Näin ollen A:n opintoja on tullut opintotuen vuositulovalvonnassa arvioida sen mukaisesti, että hän on 25.8.2010 alkaen jatkanut niitä opintojaan, jotka hän oli aloittanut 25.8.2008.

Eri mieltä olleiden jäsenten lausunto

Hylkään valituksen opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksen perusteluin.

Lainkohdat

Opintotukilaki 17 §, sellaisena kuin se oli voimassa 31.7.2011 saakka ja 22 § 1 mom.

 
Julkaistu 22.5.2018