1.3.2018 VakO 2305:2016

Työttömyysturva - Toimivalta - Muutoksenhaku - Työnhakijan omaehtoinen opiskelu

Diaarinumero: 2305:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Tuomioistuinlaki 7 luku 1 § 1 mom. , ...Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom. , ...Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 6 luku, 9 luku 1 § ja 5 § 1 mom. sekä 14 luku 1 § 1 ja 2 mom., ...Työttömyysturvalaki 2 luku 10 § ja 11 § sekä 10 luku 6 § 1 mom.
Antopäivä: 1.3.2018

A:lta oli evätty ansiopäiväraha 31.12.2014 lukien. Lisäksi A:n omaehtoisten opintojen tukeminen oli lakkautettu 31.12.2014. A vaati vakuutusoikeutta tutkimaan valituksen koskien työnhakijan omaehtoisten opintojen tukemista työttömyysetuudella. Vakuutusoikeus katsoi, että asiassa annetusta työvoimapoliittisesta lausunnosta riippumatta työttömyyskassalle ei ole siirtynyt toimivalta päättää lakkauttaa työnhakijan omaehtoisen opintojen tukeminen työttömyysetuudella, vaan päätösvalta kuuluu työ- ja elinkeinotoimistolle. Työttömyyskassan päätös ei ollut A:n oikeutta epäävä muutoksenhakukelpoinen päätös, joten työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä jättää valitus tältä osin tutkimatta oli pidettävä lainmukaisena.

Esitiedot

A:lle oli maksettu työttömyysetuutta omaehtoisen opiskelun perusteella 1.9.2014 lukien. Työ- ja elinkeinotoimisto antoi 23.2.2015 työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan A:n omaehtoisten opintojen tukeminen päätetään eikä A:lla ole 31.12.2014 lähtien oikeutta omaehtoisen opiskelun perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen. Työttömyyskassa antoi työ- ja elinkeinotoimiston lausunnon perusteella päätöksen, jolla A:lta evättiin ansiopäiväraha 31.12.2014 lukien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 6 ja 7 §:n säännöksiin viitaten. A haki muutosta kyseiseen työttömyyskassan päätökseen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta jätti valituksen tutkimatta siltä osin kuin se koski omaehtoisten opintojen tukemista työttömyysetuudella ja hylkäsi valituksen muilta osin.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan perustelut

Päätöksellä A:n ansiopäivärahahakemus on hylätty 31.12.2014 lukien julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 6 §:n ja 7 §:n perusteella. Kyseisissä säännöksissä säädetään omaehtoisten opintojen tukemisesta työttömyysetuudella. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan ei kuulu ottaa kantaa siihen, voidaanko A:n opintoja pitää julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvussa tarkoitettuina työttömyysetuudella tuettavina omaehtoisina opintoina. Sen vuoksi A:n valitus on jätettävä tutkimatta.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A vaati muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökseen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto seuraa työnhakijan opintojen etenemistä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla tavalla. Saman pykälän 2 momentin mukaan jos työnhakija ei etene opinnoissaan riittävästi tai laiminlyö ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemisestä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovitulla tavalla, oikeus työttömyysetuuteen lakkaa ajankohdasta, josta työnhakijan opintojen ei voida katsoa edenneen riittävästi tai jona työnhakijan olisi tullut ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistolle opintojen etenemisestä. Pykälän 4 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto päättää 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta työttömyysetuutta koskevan oikeuden lakkaamisesta. Ennen päätöksen tekemistä työnhakijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan jollei tässä laissa toisin säädetä, työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin hallintolain (434/2003) 7 a luvussa säädetään. Saman pykälän 2 momentin mukaan oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Työ- ja elinkeinotoimisto on 23.2.2015 antanut asiassa työvoimapoliittisen lausunnon, jonka mukaan A:n omaehtoisten opintojen tukeminen päätetään eikä A:lla 31.12.2014 lähtien ole oikeutta omaehtoisen opiskelun perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen. Työttömyyskassa on tämän lausunnon perusteella 10.4.2015 antanut päätöksen, jolla A:lta on evätty ansiopäiväraha 31.12.2014 lukien ja päätöksessä on siteerattu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 6 ja 7 §:n säännöksiä opintojen etenemisestä, opintojen seurannasta ja tuen lakkaamisesta.

Vakuutusoikeus toteaa, että julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n 4 momentin mukaan työ- ja elinkeinotoimisto päättää työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkaamisesta. Näin ollen työ- ja elinkeinotoimiston tässä asiassa antamasta työvoimapoliittisesta lausunnosta riippumatta toimivalta päättää lakkauttaa työttömän omaehtoisen opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole siirtynyt työttömyyskassalle, vaan se kuuluu työ- ja elinkeinotoimistolle.

Julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ei ole säädetty työttömän omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkaamisen osalta, että siitä annetun päätöksen muutoksenhakuun sovellettaisiin työttömyysturvalakia. Koska omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkauttamisesta ei ole erikseen toisin säädetty, sitä koskevan työ- ja elinkeinotoimiston päätöksen muutoksenhakuun sovelletaan mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 1 §:ssä on säädetty.

Työ- ja elinkeinotoimiston edellä kerrottu toimivalta huomioiden, työttömyyskassalla ei ole toimivaltaa päättää työttömän omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkauttamisesta eikä työttömyyskassan 10.4.2015 antamaa päätöstä näin ollen ole pidettävä A:n oikeutta epäävänä muutoksenhakukelpoisena päätöksenä. Näin ollen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätös jättää valitus tältä osin tutkimatta on pidettävä lainmukaisena.

Tuomioistuinlain 7 luvun 1 §:n mukaan vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena sille lain nojalla kuuluvissa asioissa. Vakuutusoikeus toteaa, että sen toimivaltaan ei kuulu ratkaista asiaa, joka koskee työttömän omaehtoisen opiskelun tukemisen lakkauttamista.

Sovelletut oikeusohjeet

Tuomioistuinlaki 7 luku 1 § 1 mom.
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 6 luku, 9 luku 1 § ja 5 § 1 mom. sekä 14 luku 1 § 1 ja 2 mom.
Työttömyysturvalaki 2 luku 10 § ja 11 § sekä 10 luku 6 § 1 mom.

 
Julkaistu 25.5.2018