15.11.2018 VakO 4444:2016

Muutoksenhaku - Määräaika - Valitusosoitus - Sähköinen asiointi

Diaarinumero: 4444:2016
Sovellettu lainsäädäntö: Laki Kansaneläkelaitoksesta 20 a §, ...Opintotukilaki 29 §, ...Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 1 §, 5 § ja 6 §
Antopäivä: 15.11.2018

Valitus opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksestä oli toimitettu Kansaneläkelaitoksen sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään valitusajan viimeisenä päivänä klo 21.48. Vakuutusoikeus katsoi, että valitus oli saapunut määräajassa, ja otti sen tutkittavaksi.

Ks. myös korkeimman hallinto-oikeuden päätös KHO:2018:152

Aikaisemmat vaiheet ja muutoksenhaku vakuutusoikeuteen

Kansaneläkelaitos oli 5.4.2016 antamallaan päätöksellä perinyt A:lta takaisin opintotukea. Opintotuen muutoksenhakulautakunta oli 17.8.2016 antamallaan päätöksellä jättänyt A:n valituksen Kansaneläkelaitoksen päätöksestä tutkimatta. A oli hakenut vakuutusoikeudessa muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnan 17.8.2016 antamaan päätökseen.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus otti valituksen opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tutkittavakseen. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut valituksen tutkimiselle

Opintotukilain 29 §:n mukaan opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta vakuutusoikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava kansaneläkelaitokselle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon.

Vakuutusoikeus toteaa, että koska valitus on tullut toimittaa määräajassa Kansaneläkelaitokselle, valitusajan päättyminen on määräytynyt säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/1930) mukaisesti. Tämä koskee myös valituksen toimittamista sähköisen asiointipalvelun kautta. Mainitun lain 6 §:n mukaan tyytymättömyyden ilmoittaminen, muutoksenhakemuksen jättäminen, vastauksen antaminen siihen, viranhakemus sekä muu määräajassa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa taikka virallisessa toimituksessa suoritettava toimi on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä, virastossa suoritettava toimi ennen viraston aukioloajan päättymistä ja tuomioistuimen istunnossa tai muussa toimituksessa suoritettava toimi ennen istunnon tai toimituksen päättymistä.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan 17.8.2016 antama päätös on 19.8.2016 postitettu A:n ilmoittamaan osoitteeseen. Koska muuta ei ole näytetty, on A:n katsottava saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä viimeksi mainitun päivän jälkeen eli 26.8.2016. Valituskirjelmä olisi pitänyt toimittaa Kansaneläkelaitokselle 30 päivän kuluessa 26.8.2016 jälkeen eli viimeistään 26.9.2016, määräpäivän 25.9.2016 ollessa sunnuntai. Valituskirjelmä on saapunut Kansaneläkelaitoksen sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään valitusajan viimeisenä päivänä 26.9.2016 klo 21.48.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan valituskirjelmä voidaan toimittaa mihin tahansa Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen. Valitus voidaan toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähettiä käyttäen tai omalla vastuulla ja kustannuksella postitse. Valitus voidaan toimittaa perille myös sähköisesti. Valituksen on oltava perillä sen vastaanottajalla ennen aukioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30.) päivänä siitä, kun päätöksestä on saatu tieto.

Vakuutusoikeus toteaa, että opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa ei ole yksilöity, mitä vastaanottajan aukioloajan päättymisellä tarkoitetaan. Valitus voidaan toimittaa mihin tahansa Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen. Lisäksi valitus voidaan valitusosoituksenkin mukaan toimittaa sähköisesti, ja Kansaneläkelaitoksen sähköinen asiointipalvelujärjestelmä on pääsääntöisesti käytettävissä ympäri vuorokauden. Laissa säädettyjen määräaikain laskemisesta ei ole suoranaisesti säädetty sellaisesta tilanteesta, jossa viranomaisen sähköinen asiointipalvelu on käytettävissä toimistojen aukioloajan päätyttyäkin. Valitusasiakirjan vastaanottaminen sähköiseen asiointipalvelujärjestelmään ja sen saapumisajankohdan kirjaaminen tapahtuu automaattisesti eikä edellytä viranomaisen henkilöstön toimenpiteitä. Tähän nähden vakuutusoikeus katsoo, että valituskirjelmän toimittaminen Kansaneläkelaitokselle sähköisen asiointipalvelujärjestelmän kautta ei ole yksiselitteisesti sellainen virastossa suoritettava toimi, jollaista säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 6 §:ssä voidaan otaksua lain säätämisen yhteydessä tarkoitetun. Kansaneläkelaitoksen toimialueena on koko maa ja sillä on useita toimipisteitä, joiden aukioloajat voivat olla toisistaan poikkeavia. Tämän vuoksi myöskään se ei ole yksiselitteistä, mitä Kansaneläkelaitoksen osalta on pidettävä edellä mainitun lainkohdan tarkoittamana viraston aukioloaikana. Vakuutusoikeus toteaa, että muutoksenhakijoiden oikeusturvan varmistamiseksi valituksen tekemistä koskevien muodollisten oikeusohjeiden sekä myös niiden tulkinnan tulee olla yksiselitteisiä sekä yleisesti ymmärrettäviä. Edellä kerrotuin perustein A:n valituksen on katsottava saapuneen määräajassa kun se on saapunut Kansaneläkelaitokselle sähköisesti valitusajan viimeisen päivän aikana.

Lainkohdat

Laki Kansaneläkelaitoksesta 20 a §
Opintotukilaki 29 §
Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 1 §, 5 § ja 6 §


 
Julkaistu 3.12.2018