3.1.2019 VakO 1206:2018

Tapaturmavakuutus - Ammattitauti - Valituksen tutkiminen - Valitusoikeus - Valitusosoitus

Diaarinumero: 1206:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Hallintolainkäyttölaki 5 §1 mom. ja 51 § 2 mom.
Antopäivä: 3.1.2019

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta oli poistanut valituksenalaisen vakuutuslaitoksen päätöksen puutteellisen selvityksen johdosta ja palauttanut asian vakuutuslaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakulautakunnan päätöksen mukaan vakuutuslaitoksen tuli kustannuksellaan lähettää A lisätutkimuksiin, jos A siihen suostui ja saatuaan ihotautilääkärin laatiman tilankuvauksen ammattitautina korvatusta ihottumasta ja sen hoidon tarpeesta, antaa uusi valituskelpoinen päätös A:n korvattavaksi vaatimien valmisteiden korvattavuudesta. Vakuutusoikeus jätti tutkimatta vakuutuslaitoksen valituksen, jossa oli vaadittu tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen kumoamista ja poisti tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä valitusosoituksen. Muutoksenhakulautakunnan päätös ei sisältänyt sellaista hallintolainkäyttölaissa tarkoitettua asiaratkaisua, josta saa valittaa.

Esitiedot

A haki vakuutuslaitokselta ihottuman hoitoon käytettävien voiteiden aiheuttamia kustannuksia korvattavaksi ammattitautina ilmenneen kumiallergian sairaanhoitona.

Vakuutuslaitos hylkäsi 28.2.2017 antamallaan päätöksellä A:n hakemuksen. Päätöksen perustelujen mukaan A:lle ei enää korvata määrättyjä voiteita kumin aiheuttaman allergisen ihottuman seurauksena, koska A ei enää altistu työperäiselle altisteelle.

A haki päätökseen muutosta ja katsoi olevansa oikeutettu korvaukseen hänelle määrätyistä voiteista, koska hän altistuu jatkuvasti elämässään erilaisille kumeille, joille hän on työssään allergisoitunut.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta poisti vakuutuslaitoksen päätöksen puutteellisen selvityksen johdosta ja palautti asian vakuutuslaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Vakuutuslaitoksen tuli kustannuksellaan lähettää A ihotautien erikoislääkärin tutkimukseen, jos A siihen suostui. Saatuaan ihotautien erikoislääkärin laatiman tilankuvauksen ammattitautina korvatusta ihottumasta ja sen hoidon tarpeesta, vakuutuslaitoksen tuli antaa uusi valitusosoituksella varustettu päätös voiteiden Aqualan L ja Ceralan Plus sekä Hydrocortison korvattavuudesta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

A:lla on 5.12.1990 ilmenneenä korvaukseen oikeuttavana ammattitautina kumin aiheuttama

allerginen kosketusihottuma. Korvattavan ammattitaudin on aiheuttanut lateksikumikäsineet. Esitetystä selvityksestä ei ilmene korvaukseen oikeuttavan ammattitaudin ajankohtaista tilankuvaa.

A on jäänyt esitetyn selvityksen mukaan eläkkeelle. Näin ollen muutoksenhakulautakunta

katsoo, että ilman ihotautien erikoislääkärin tilankuvausta ja selvitystä ihottuman nykyoireilusta ei voida ratkaista sitä, onko perusvoiteet Aqualan L ja Ceridal Plus sekä Hydrocortison korvattava 5.12.1990 ilmenneen ammatti-ihottuman hoitona.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos vaati tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen kumoamista ja asian jättämistä 28.2.2017 antamansa päätöksen varaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksellä määrätyn aikaisintaan nyt vuonna 2018 suoritettavan ihotautilääkärin arvion / tutkimuksen perusteella ei vakuutuslaitoksen näkemyksen mukaan voitu enää luotettavasti arvioida oliko A:lla ollut lääkkeiden määräämisen ajankohtina ammatti-ihottumasta aiheutunutta lääketieteellistä hoidon tarvetta. Vakuutuslaitos katsoi että käsillä oleva valitusasia oli ratkaistavissa jo käytettävissä olleiden ja valitusasian suhteen ajankohtaisten lääketieteellisten selvitysten perusteella eikä muutoksenhakulautakunnan määräämän uuden lääketieteellisen selvityksen hankkiminen ollut tarpeen ja tapaturmalainsäädännön nojalla korvattava tämän valitusasian ratkaisemiseksi. Ottaen huomioon, ettei A:lla kuvattu kyseessä olevien voidereseptien kirjoitusajankohtina eikä lähiaikoina muutoinkaan esiintyneen lainkaan ammattitautiin liittyväksi sopivaa käsi-ihottumaa, ei tuolloin määrättyjä voiteita voitu pitää ammattitaudin puolesta tarpeellisena ja siten tapaturmalainsäädännön nojalla korvattavana sairaanhoitona. Vakuutuslaitoksen käsityksen mukaan myöskään mahdollinen ennaltaehkäisevä hoito ei ole tapaturmavakuutuslain vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella tapaturmalain tarkoittamaa ja sen nojalla korvattavaa sairaanhoitoa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä poistettiin valitusosoitus. Valitus jätettiin tutkimatta.

Vakuutusoikeuden perustelut

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Saman lain 51 §:n 2 momentin mukaan jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta.

Vakuutuslaitos on 28.2.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt A:n hakemuksen perusrasvojen Ceralan Plus, Aqualan L sekä hydrokortisoni korvaamisesta tapaturmavakuutuslainsäädännön perusteella. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on valituksen kohteena olevalla päätöksellään poistanut vakuutuslaitoksen päätöksen puutteellisen selvityksen johdosta ja palauttanut asian vakuutuslaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakulautakunta on velvoittanut vakuutuslaitoksen lähettämään kustannuksellaan A:n ihotautien erikoislääkärin tutkimukseen, jos A siihen suostuu, ja saatuaan ihotautien erikoislääkärin laatiman tilankuvauksen ammattitautina korvatusta ihottumasta ja sen hoidon tarpeesta, antamaan A:lle uusi valituskelpoinen päätös voiteiden Aqualan L ja Ceralan Plus sekä Hydrocortison korvattavuudesta.

Vakuutusoikeus toteaa, ettei valituksen kohteena olevalla päätöksellä ole ratkaistu kysymystä A:n oikeudesta tapaturmavakuutuslainsäädännön mukaisiin korvauksiin eikä myöskään jätetty tutkimatta vaatimusta korvausten myöntämisestä. Valituksen tutkiminen edellyttäisi sitä, että muutoksenhakulautakunnan ratkaisu sisältäisi kuitenkin jotakin asianosaisten oikeudelliseen asemaan tosiasiallisesti niin merkittävästi vaikuttavaa, että heidän oikeusturvansa edellyttäisi valitusmahdollisuutta.

A:lla on oikeus kieltäytyä muutoksenhakulautakunnan tarpeellisiksi katsomien lisätutkimusten suorittamisesta. Mikäli hän toimii näin, vakuutuslaitos ratkaisee A:n korvaushakemuksen uudelleen valituskelpoisella päätöksellä jo aiemmin esitetyn selvityksen perusteella. Tämän vuoksi A:n oikeusturvan ei voida katsoa edellyttävän sitä, että hänellä olisi mahdollisuus valittaa muutoksenhakulautakunnan päätöksestä.

Vakuutuslaitoksella on velvollisuus hankkia korvaushakemuksen asianmukaisen ratkaisemisen edellyttämä selvitys. Tässä tarkoituksessa jo vakuutuslaitoksella on paitsi oikeus, myös tarvittaessa velvollisuus määrätä korvauksen hakija tarpeellisiin vakuutuslaitoksen kustannuksella suoritettaviin lisätutkimuksiin. Tämän vuoksi myöskään vakuutuslaitoksen oikeusturvan ei voida katsoa edellyttävän sitä, että sillä olisi mahdollisuus valittaa muutoksenhakulautakunnan päätöksestä.

Asiaa arvioidessaan vakuutusoikeus on ottanut huomioon myös sen, että valitusasiaa käsitellessään muutoksenhakulautakunta soveltaa hallintolainkäyttölakia. Sen nojalla muutoksenhakulautakunnan on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi. Lähtökohtaisesti on täysin muutoksenhakulautakunnan omassa harkinnassa se, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.

Pääsääntöisesti korvaushakemuksen perusteellisempi selvittäminen todennäköisesti aina parantaa asianosaisten oikeusturvaa enemmän kuin mitä asian käsittelyn viivästyminen sitä vähentää.

Edellä kerrotuin perustein vakuutusoikeus katsoo, että muutoksenhakulautakunnan päätös ei sisällä sellaista hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiaratkaisua, josta saa valittaa. Tähän nähden vakuutusoikeudelle tehty valitus, jossa on vaadittu kumoamaan muutoksenhakulautakunnan päätös, on hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin nojalla jätettävä tutkimatta. Muutoksenhakulautakunnan ei olisi myöskään tullut liittää päätökseensä valitusosoitusta.

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 5 §1 mom. ja 51 § 2 mom.

 
Julkaistu 28.1.2019