28.9.2018 VakO 3342:2017

Tapaturmakorvaus - Työtapaturma - Oikeusapu

Diaarinumero: 3342:2017
Sovellettu lainsäädäntö: Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 1 § 1 mom., ...Työtapaturma- ja ammattitautilaki 21 § 1 mom., 22 § sekä 23 § 1 mom. 2 kohta, ...Oikeusapulaki 17 § 1 mom. sekä 18 § 1 ja 2 mom.
Antopäivä: 28.9.2018

Vankilassa tuomiotaan suorittamassa olleelle ja työskennelleelle A:lle sattui vahinkotapahtuma tauon aikana hänen ollessaan tupakalla. Asiassa oli kysymys siitä, oliko tapaturma kohdannut A:ta viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n tauon aikana hänen ollessaan tupakalla sattunut tapaturma ei ollut tapahtunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Näin ollen kysymyksessä ei ollut eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu työtapaturma.

Esitiedot

A oli työssä 3.8.2016 tauon aikana tupakalla parvekkeella ollessaan lyönyt silmänsä ikkunassa olevaan hyönteisverkon metallipiikkeihin. A oli suorittamassa vankilassa tuomiotaan.

Vakuutuslaitos hylkäsi vahinkotapahtumaa koskevan korvaushakemuksen, koska kerrottu vahinkotapahtuma ei ollut sattunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä, vaan vankilan parvekkeella tupakkatauolla. A oli vakuutuslaitoksen saaman selvityksen mukaan tupakalla, kun hän löi silmän ikkunassa olevaan hyönteisverkon metallipiikkeihin.

A haki vakuutuslaitoksen päätökseen muutosta ja pyysi, että hänelle myönnetään korvaus 3.8.2016 sattuneesta vahinkotapahtumasta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Sovelletut säännökset

Eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan, jos rangaistusvangille on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työtapaturma tai hän on saanut mainitussa laissa tarkoitetun ammattitaudin viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä, hänelle ja hänen omaiselleen on suoritettava korvausta sen mukaan kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään, jollei tässä laissa tosin säädetä.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 21 §:n 1 momentin mukaan työssä sattuneena pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työnteon yhteydessä. Työntekoon rinnastetaan lakiin tai työehtosopimukseen perustuva luottamusmiehen, työsuojeluvaltuutetun tai muun henkilöstön edustajan tehtävän hoitaminen sekä työstä johtuva työnantajan asian hoitaminen.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n mukaan työntekopaikan alueella muutoin kuin työnteon yhteydessä sattunutta tapaturmaa pidetään työtapaturmana, jos se on sattunut työntekopaikalla oloon tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan työtapaturmana pidetään tapaturmaa, joka on sattunut työntekijälle työntekopaikan alueen ulkopuolella seuraaviin olosuhteisiin tavanomaisesti liittyvässä toiminnassa: työhön liittyvä tavanomainen ruokailu- tai virkistystauko työntekopaikan alueen läheisyydessä.

Johtopäätökset

Muutoksenhakulautakunta katsoo vahinkotapahtuman 3.8.2016 sattumisen olosuhteista esitetty selvitys huomioiden, että A:lla ei ole oikeutta korvaukseen eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksista annetun lain perusteella. Esitetyn selvityksen perusteella A ei ole tapaturman 3.8.2016 sattumishetkellä ollut tekemässä työtä, vaan hän on ollut lyhyellä tauolla tupakalla parvekkeella. Kyseessä on ollut tauon aikana tupakalla ollessa sattunut tapaturma eikä kyse siten ole viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä sattuneesta työtapaturmasta.

Rangaistusvangille sattuneen työtapaturman korvaaminen edellyttää eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan sitä, että työtapaturma on sattunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Kyseisessä laissa ei ole säädetty oikeutta korvaukseen olevan työtapaturma- ja ammattitautilain 22 §:n tai 23 §:n mukaisissa olosuhteissa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati päätöksen kumoamista ja korvauksen myöntämistä 3.8.2016 sattuneesta vahinkotapahtumasta.

A uudisti aikaisemmin tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalle esittämänsä ja kertoi, että vahingon sattuessa hän oli työskennellyt vankilassa käytäväsiivoojana ja ollut lyhyellä tauolla tupakalla. A:n mukaan hän oli tehnyt työtä viranomaisen johdon ja valvonnan alaisena ja myös tauot olivat aikaa, jolloin häneen kohdistettiin valvontaa. Vankilassa ei ole valvomattomia alueita. A:n mukaan mainittujen tietojen ja esiin tuotujen lainkohtien perusteella hänet tulisi katsoa oikeutetuksi korvaukseen vahinkotapahtumasta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n 1 momentin perusteella korvataan ainoastaan viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä sattunut työtapaturma. Sanotun säännöksen sanamuodon ja korvauskäytännön, esimerkiksi KKO:1997:76, perusteella korvauksen saamiselle säädetyt edellytykset ovat suppeammat kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa sekä sitä edeltäneessä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetyt edellytykset.

Vakuutusoikeus katsoo, että A:lle tauon aikana hänen ollessaan tupakalla sattunut tapaturma ei ole tapahtunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Näin ollen kysymyksessä ei ole eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettu työtapaturma.

Lainkohdat

Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta 1 § 1 mom.
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 21 § 1 mom., 22 § sekä 23 § 1 mom. 2 kohta
Oikeusapulaki 17 § 1 mom. sekä 18 § 1 ja 2 mom.

 
Julkaistu 21.2.2019