27.2.2019 VakO 806:2019

Liikennevahinko - Liikennevakuutuksen perusteella korvattava kuntoutus - Kuntoutus - Syy-yhteys - Toimivalta

Diaarinumero: 806:2019
Sovellettu lainsäädäntö: Tuomioistuinlaki 7 luku 1 §, ...Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.
Antopäivä: 27.2.2019

Asiassa ratkaistiin kysymys vakuutusoikeuden toimivallasta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain mukaisessa asiassa. Vakuutusoikeus ei ole toimivaltainen ottamaan kantaa siihen, mitä vammoja liikennevahingosta on vakuutetulle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat.

Esitiedot

A vaati vakuutuslaitosta myöntämään neuropsykologista kuntoutusta liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla.

Vakuutuslaitoksen ratkaisu

Vakuutuslaitos hylkäsi A:n vaatimuksen.

Vakuutuslaitoksen perustelut

Jotta kuntoutusta voidaan korvata liikennevakuutuksesta, edellytetään, että kuntoutusta vaatinut ruumiinvamma on liikennevahingon välitön seuraus. Lisaksi kuntoutuksen tulee olla tarpeellinen kuntoutujan työ- tai toimintakyvyn tai sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kysymys on neuropsykologisen kuntoutuksen korvattavuudesta. A on saanut liikennevahingossa korkeintaan hyvin lievän aivovamman. Liikennevahingossa saadun vamman vaikeusaste huomioon ottaen neuropsykologista kuntoutusta ei voida pitää tarpeellisena työ- tai toimintakyvyn tai sosiaalisen toimintakyvyn ja suoriutumisen edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämän johdosta neuropsykologisesta kuntoutuksesta aiheutuvia kustannuksia ei korvata liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A uudisti vakuutuslaitokselle esittämänsä vaatimuksen. A vetosi siihen, että hänen liikennevahingossa saamansa aivovamma ei hoitavan lääkärin arvion mukaan ole lievä ja sen kuntoutus on vielä kesken. A katsoi, että hänelle on aiheutunut liikennevahingossa myös niskan retkahdusvamma.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Valitus jätettiin tutkimatta siltä osin, mitä vammoja liikennevahingosta oli A:lle aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat olivat.

Vakuutusoikeuden perustelut

Tuomioistuinlain 7 luvun 1 §:n mukaan vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuimena sille lain nojalla kuuluvissa asioissa. Kysymykset siitä, mitä vammoja liikennevahingosta on aiheutunut ja minkä asteisia liikennevahingosta aiheutuneiksi katsotut vammat ovat, ratkaistaan liikennevakuutuslain eikä liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain nojalla. Liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetusta laista poiketen liikennevakuutuslaissa ei ole säännöksiä muutoksen hakemisesta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus ei ole näin ollen toimivaltainen ottamaan kantaa kysymyksiin A:n mahdollisista aivo- ja niskan retkahdusvammoista, niiden asteesta sekä syy-yhteydestä kyseessä olevaan liikennevahinkoon.

Lainkohdat

Tuomioistuinlaki 7 luku 1 §
Hallintolainkäyttölaki 51 § 2 mom.

 
Julkaistu 24.6.2019