4.4.2019 VakO 1386:2019

Toimivalta - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Päätöksen poistaminen

Diaarinumero: 1386:2019
Sovellettu lainsäädäntö: Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 § 2 mom. ja 19 § 1 mom. , ...Hallintolainkäyttölaki 32 § 1 mom.
Antopäivä: 4.4.2019

Vakuutusoikeus katsoi, että päätöksen poistamista koskevassa hakemusasiassa esitetty vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä voitiin ottaa tutkittavaksi.

Esitiedot

A oli hakenut vakuutusoikeuden muun muassa ansiopäivärahan takaisinperintää koskevan päätöksen poistamista. Hän oli lisäksi pyytänyt, että vakuutusoikeus määrää työttömyyskassan takaisinperinnän väliaikaisesti keskeytettäväksi. Asia siirrettiin vakuutusoikeuden täysistunnossa ratkaistavaksi siltä osin kuin oli kyse vakuutusoikeuden toimivallasta tutkia täytäntöönpanon keskeyttämisvaatimus päätöksen poistamista koskevan hakemusasian yhteydessä.

Vakuutusoikeuden käsittelyratkaisu

Vakuutusoikeus otti täytäntöönpanon keskeyttämistä koskevan vaatimuksen tutkittavaksi. Äänestysratkaisu (18-6, enemmistön perustelujen osalta 13-5).

Perustelut

A on hakenut vakuutusoikeuden antaman muun muassa ansiopäivärahan takaisinperintää koskevan päätöksen poistamista. Hän on lisäksi pyytänyt, että vakuutusoikeus määrää työttömyyskassan takaisinperinnän väliaikaisesti keskeytettäväksi. A on vielä pyytänyt vakuutusoikeutta määräämään, ettei työttömyyskassa peri laskuaan ulosottoperintää käyttäen, koska asia on vireillä.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeus voi poistaa lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä erikseen säädetään. Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta. Menettelystä päätöksen poistamisessa sovelletaan muuten, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta.

Hallintolainkäyttölaissa on säädetty valituksesta sen toisessa osassa. Kyseisen osan 32 §:n 1 momentin mukaan kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Vakuutusoikeus katsoo, että oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 20 § koskee menettelyä päätöksen purkamista koskevissa asioissa. Kyseisen lainkohdan 2 momenttia ei siis tule soveltaa päätöksen poistamista koskevassa asiassa. Poistamista koskevassa asiassa tulee soveltaa mainitun lain 19 §:ää, jonka 1 momentissa on säädetty, että menettelystä päätöksen poistamisessa sovelletaan muuten, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta. Näin ollen vakuutusoikeus katsoo, että A:n täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus voidaan hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla ottaa tutkittavaksi vakuutusoikeudessa.

Lainkohdat

Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa 1 § 2 mom. ja 19 § 1 mom.
Hallintolainkäyttölaki 32 § 1 mom.

Äänestyslausunnot

Ratkaisusta eri mieltä olevien jäsenten äänestyslausunto:

Katsomme, että vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä tulee jättää tutkimatta.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 1 §:n 2 momentin mukaan asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia (586/1996), jollei erikseen toisin säädetä.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaan vakuutusoikeus voi poistaa lainvoimaisen päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi siten kuin siitä erikseen säädetään. Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta. Menettelystä päätöksen poistamisessa sovelletaan muuten, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta.

Hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin mukaan kun valitus on tehty, valitusviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.

Hallintolainkäyttölain 11 luku koskee ylimääräistä muutoksenhakua. Luvun 66 §:n mukaan ylimääräistä muutoksenhakua käsittelevä viranomainen voi antaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen noudattaen vastaavasti, mitä 32 §:ssä säädetään täytäntöönpanoa koskevasta valitusviranomaisen määräyksestä.

Oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 20 §:n 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi purkaa vakuutusoikeuden päätöksen, jos asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa on tapahtunut menettelyvirhe, joka on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Päätöksen purkamiseen sovelletaan tällöin muutoin, mitä päätöksen purkamisesta säädetään hallintolainkäyttölaissa. Pykälän 2 momentin mukaan muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei sovelleta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.

A on vaatinut ansiopäivärahan takaisinperinnän täytäntöönpanon keskeyttämistä siihen saakka, kunnes hänen vakuutusoikeuden antamaa päätöstä koskeva poistohakemuksensa on käsitelty vakuutusoikeudessa.

Koska hallintolainkäyttölain 11 luvussa olevia ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä ei sovelleta vakuutusoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa vakuutusoikeudessa tapahtunutta menettelyvirhettä lukuun ottamatta, ei 11 luvun 66 §:n täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista koskevaa säännöstä voida soveltaa tässä asiassa.

Vaatimus täytäntöönpanon keskeyttämisestä liittyy A:n vakuutusoikeudessa myös vireillä olevaan hakemukseen vakuutusoikeuden lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Koska päätöksen poistaminen on ylimääräistä muutoksenhakua katsomme, ettei vakuutusoikeus voi myöskään oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 19 §:n 1 momentin nojalla soveltaa hallintolainkäyttölain 32 §:ää, joka nimenomaan koskee määräystä täytäntöönpanosta valitusta käsiteltäessä. Siltä osin kuin oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain 19 §:n 1 momentissa on todettu, että menettelystä päätöksen poistamisessa sovelletaan muuten, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään valituksesta, ei tällä viittaussäännöksellä voida katsoa tarkoitetun, että hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momenttia olisi mahdollista soveltaa poistoasian yhteydessä.

Näin ollen katsomme, ettei vakuutusoikeudella hallintolainkäyttölain nojalla ole toimivaltaa kieltää vakuutusoikeuden antaman päätöksen täytäntöönpanoa tai määrätä täytäntöönpanoa keskeytettäväksi.

Ratkaisun perusteluista eri mieltä olevien jäsenten äänestyslausunto:

Vaatimuksen tutkimisen ja käsittelyratkaisun perusteluiden osalta olemme samaa mieltä kuin enemmistö lukuun ottamatta enemmistön perusteluiden viimeistä virkettä, jonka sijaan toteamme seuraavasti:

Näin ollen ja ottaen lisäksi huomioon ulosottokaaren 2 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetty vakuutusoikeus katsoo, että A:n täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva vaatimus voidaan hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin nojalla ottaa tutkittavaksi vakuutusoikeudessa.

 
Julkaistu 13.8.2019