5.8.2019 VakO 2557:2018

Opintotuki - Opintojen aloittaminen - Vapaa tulo

Diaarinumero: 2557:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Opintotukilaki 17 § 2 mom.
Antopäivä: 5.8.2019

Opintotuen tulovalvonnassa opintojen katsottiin aloitetun sen lukukauden alussa, jolloin opiskelija oli ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Esitiedot

A oli 3.3.2015 ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi 1.1.2015 alkaneelle lukukaudelle.

Opintotukiviranomainen katsoi vuotta 2015 koskevassa tulovalvonnassaan A:n aloittaneen opintotukeen oikeuttavat opintonsa 1.1.2015 ja otti näin ollen A:n opintotukeen vaikuttavassa vuoden 2015 vuositulossa huomioon hänen tulonsa jokaiselta kyseisen vuoden kalenterikuukaudelta. Liikamaksua muodostui kahden kuukauden ajalta.

A haki opintotukiviranomaisen päätökseen muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta. A vaati, että hänen katsotaan aloittaneen opintonsa vasta maaliskuussa 2015, joten tulovalvonnassa ei olisi tullut ottaa huomioon hänen ajalta tammikuu 2015 - helmikuu 2015 saamiaan tuloja. A katsoi, että opintotuen liikamaksua ei siten ollut syntynyt. A viittasi vaatimuksensa perusteena myös vakuutusoikeuden ratkaisuun 8.10.2003/3771:2002.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen.

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan perustelut

Opiskelijalla voi olla opintorahan lisäksi muita veronalaisia tuloja ja toimeentulon turvaamiseen tarkoitettuja apurahoja kalenterivuodessa määrä, jota kutsutaan vapaaksi tuloksi.

Opintojen aloittamisvuonna ennen opintojen aloittamiskuukautta tai opintojen päättymisvuonna tutkinnon suorittamiskuukauden tai opintotukeen oikeuttavien opintojen päättymisen jälkeen saatuja tuloja ei oteta huomioon siltä osin, kuin vapaa tulo ylittyisi niiden perusteella. Opintotukeen oikeuttavat opinnot katsotaan päättyneiksi, kun korkeakouluopiskelija on saanut opintotukea kyseisiä opintoja varten myönnettävän 7 tai 7 a §:ssä säädetyn enimmäisajan tai muu kuin korkeakouluopiskelija on suorittanut tutkinnostaan niin suuren osan, etteivät jäljellä olevat opinnot enää oikeuta opintotukeen.

Opintotuen vuositulovalvonnassa opintojen aloittamisen osalta merkitsevä on lukukauden ensimmäinen opintotukeen oikeuttava kalenterikuukausi. Opintojen aloituspäivämäärää arvioidaan vakiintuneen käytännön mukaan sen perusteella, milloin oppilaitoksen opetustoiminta sen ilmoituksen mukaisesti lukukauden alussa alkaa. Tammikuu kuuluu myös säännönmukaisesti lukuvuosittaiseen tukiaikaan, eikä tässäkään tapauksessa muuta ole osoitettu. Yliopistolain 39 §:n 2 momentin mukaan opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi.

A on ilmoittautunut kyseessä oleviin opintoihin yliopistossa ensimmäistä kertaa läsnä olevaksi kevätlukukaudelle 2015. On katsottava, että A:n opinnot ovat näin ollen alkaneet 1.1.2015 eli kyseisen kevätlukukauden alussa, vaikka A on esitetyn selvityksen mukaan ilmoittautunut läsnä olevaksi 3.3.2015. Opiskelijan itse tarkemmin valitsemalla ilmoittautumispäivämäärällä ei voida katsoa olevan merkitystä, sillä ilmoittautuminen on koskenut koko kevätlukukautta.

Siten A:n tulot vuodelta 2015 otetaan kokonaisuudessaan huomioon laskettaessa opintotukeen vaikuttavaa vuosituloa.

Opintotuen muutoksenhakulautakunta toteaa, että A:n viittaama vakuutusoikeuden päätös (8.10.2003/3771:2002) koskee tilannetta, jossa ovat kyseessä kahdet eri opinnot saman tulovalvontavuoden aikana ja jossa aiempiin opintoihin ei ole nostettu lainkaan opintotukea tulovalvontavuoden aikana. Kyseinen vakuutusoikeuden ratkaisu ei siis suoraan sovellu A:n tilanteeseen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

A haki muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati ensisijaisesti sen kumoamista.

A perusteli vaatimustaan sillä, että muutoksenhakulautakunnan päätöksen perusteluissa ei mainita, mihin perustuu niissä viitattu vakiintunut käytäntö, jonka mukaan opintotuen tulovalvonta alkaa sen lukukauden ensimmäisenä tavanomaisena opiskelukuukautena, josta alkaen ehkä vasta myöhemmäksi ajaksi opintotukea hakeneen läsnä olevaksi ilmoittautuminen on astunut voimaan, riippumatta siitä, missä vaiheessa lukukautta ilmoittautuminen on tehty ja onko läsnäolevaksi ilmoittautumisen taustalla tosiasiallinen opiskelun aloittaminen vai jokin muu syy.

Kun opintotukilain taloudellista tarveharkintaa koskevassa 3 luvussa puhutaan kuukausista, mutta lukukausikäsitettä käytetään ainoastaan lain muissa luvuissa, lainsäätäjän tahtoa ei A:n mukaan voida tulkita sellaiseksi, että kalenterivuoden aikana on vain kaksi mahdollista tulovalvonnan aloittamiskuukautta. Olisi myös erikoista, jos opiskelua harkitsevan ajateltaisiin voivan hakea opintotukea jo ennen kuin hän on tehnyt päätöksen opintojen aloittamisesta. Lisäksi opintotukilain 4 §:n 2 ja 3 momenttien sanamuodon mukaan opintotukea myönnetään opiskelijalle, joka suorittaa pykälässä eriteltyjä opintoja. Näin ollen oikeus opintotukeen syntyy aikaisintaan ryhdyttäessä suorittamaan opintoja, hänen tapauksessaan syyslukukaudesta 2015 alkaen, muttei edeltävällä keväällä suoritetun harkintaprosessin ja valmistelun perusteella. Kansaneläkelaitos myös hyväksyy opintotukihakemukset ainoastaan kulloinkin kuluvalle kuukaudelle takautuvasti, minkä vuoksi ilmoittautuessaan läsnä olevaksi 3.3.2015 hänen ei enää ollut mahdollista hakea opintotukea tätä edeltävälle tammi- ja helmikuulle. A viittasi vielä vakuutusoikeuden ratkaisuun 8.10.2003/3771:2002.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy opintotuen muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut sovellettavien lainkohtien, asian tosiseikkojen sekä vakuutusoikeuden ratkaisun 8.10.2003/3771:2002 soveltuvuudesta lausutun osalta.

Vakuutusoikeus toteaa lisäksi, että opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (869/2017) 3 §:n (korkeakouluopiskelijan opintojen riittävän edistymisen arvioiminen) 8 momentin mukaan koko opiskeluaikaa määriteltäessä katsotaan opintojen alkaneen sen lukukauden alussa, jolloin opiskelija on ensimmäisen kerran ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi opintotukeen oikeuttavissa opinnoissa, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen.

Vakuutusoikeus toteaa edelleen, että opiskelijan omien tulojen vaikutusta opintorahaan ja asumislisään koskevan opintotukilain 17 §:n 2 momentissa tai sitä koskevissa lain esitöissä ei ole tarkemmin määritelty mitä tarkoitetaan opintojen aloittamiskuukaudella. Vakuutusoikeus kuitenkin katsoo, että opintotukijärjestelmän sisäinen johdonmukaisuus edellyttää, että opintojen aloittamisajankohta määritellään tulovalvonnassa samoin perustein kuin opintojen riittävää edistymistä arvioitaessa. Näin ollen kesken lukukauden oppilaitokseen läsnä olevaksi ilmoittautuneen opiskelijan on katsottava aloittaneen opintonsa kyseisen lukukauden alussa. Koska A on 3.3.2015 ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi 1.1.2015 alkaneelle lukukaudelle, on hänen opintotukilain 17 §:n 2 momentin mukaisena opintojen aloittamiskuukautena pidettävä tammikuuta 2015. Näin ollen hänen opintotukeen vaikuttavaa vuoden 2015 vuosituloaan laskettaessa tulot on otettava huomioon jokaiselta kyseisen vuoden kalenterikuukaudelta.

Lainkohdat

Opintotukilaki 17 § 2 mom.

 
Julkaistu 30.9.2019