23.8.2019 VakO 3826:2018

Vammaistuki - Toimivalta

Diaarinumero: 3826:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. ja 51 § 2 mom.
Antopäivä: 23.8.2019

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden toimivaltaan ei kuulu tutkia kummalle lapsen edunvalvojana toimivalle huoltajalle lapselle myönnetty vammaistuki maksetaan.

Esitiedot

A:lle oli myönnetty alle 16-vuotiaan vammaistuki. Hänen vanhemmillaan, B:llä ja C:llä oli A:n yhteishuoltajuus ja he toimivat molemmat A:n edunvalvojina.

Kansaneläkelaitos käsitteli päätöksellään 8.11.2017 A:n vammaistuen maksunsaaja-asian uudelleen saamansa ilmoituksen perusteella. Kansaneläkelaitos katsoi päätöksessään, ettei A:n vammaistuen maksunsaajaa muuteta, koska toinen edunvalvojista ei ole suostunut maksunsaajan muuttamiseen. Kansaneläkelaitos totesi lisäksi, ettei ole myöskään esitetty perusteltua syytä maksunsaajan muuttamiseen. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi tuomioistuimen päätöstä edunvalvojien tehtävien jakamisesta tai etuuksien maksamisesta. Sen sijaan esimerkiksi lapsen asumista koskevia tietoja ei pidetä syynä muuttaa maksunsaajaa, jos edunvalvojat eivät ole asiasta yhtä mieltä.

B haki muutosta Kansaneläkelaitoksen päätökseen ja vaati A:n vammaistukea maksettavaksi itselleen, koska hän on ollut elokuun 2017 alusta alkaen lasten päähuoltaja ja lapset asuvat hänen luonaan.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta kumosi Kansaneläkelaitoksen päätöksen ja totesi, että alle 16-vuotiaan vammaistuki maksetaan B:lle 1.11.2017 alkaen. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta palautti asian Kansaneläkelaitokselle päätöksestä aiheutuvia toimenpiteitä varten.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Käsittelyratkaisu

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysturvaa koskevissa ja siihen rinnastuvissa asioissa ja Kansaneläkelaitoksen hoitamissa toimeentuloturva-asioissa siten kuin asianomaisissa etuuslaeissa erikseen säädetään.

Kansaneläkelaitoksen vammaisetuuksista annetun lain nojalla antamaan päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnalta kirjallisella valituksella.

Hakijalle annetaan kirjallinen päätös etuuden myöntämisestä, hylkäämisestä, tarkistamisesta, keskeyttämisestä, lakkauttamisesta ja takaisinperinnästä. Hakijalle on annettava kirjallinen päätös myös silloin, kun etuus maksetaan 26 §:n tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 §:n perusteella kunnan toimielimelle.

Alle 16-vuotiaan vammaistukea saavan lapsen edunvalvojan, huoltajan tai muun alle 16-vuotiaan vammaistukea 15 §:n 2 momentin mukaan hakemaan oikeutetun henkilön on ilmoitettava mm. lapsen huoltajan vaihtumisesta.

Jos alle 16-vuotias vammaistukea saava lapsi ei asu edunvalvojansa kanssa samassa taloudessa, vammaistuki voidaan maksaa lapsen huoltajalle tai henkilölle, jonka hoitoon lapsi on lastensuojelulain 81 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoitettu.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toteaa, että etuuden toimeenpanoon liittyvät kysymykset eivät kuulu sen toimivaltaan, ja niitä koskevat valitukset jätetään tutkimatta. Vammaisetuuksista annetun lain mukaan kuitenkin alle 16-vuotiaan vammaistuen saajan on ilmoitettava huoltajan vaihtumisesta, ja maksunsaaja voidaan muuttaa silloin, kun lapsi ei enää asu edunvalvojansa kanssa samassa taloudessa.

Vakuutusoikeus on 30.10.2017 antamallaan päätöksellä, korkeimman hallinto-oikeuden poistettua vakuutusoikeuden aiemman päätöksen, todennut, että vammaisetuuden nostajaa koskevan valituksen tutkiminen kuuluu sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan. Vakuutusoikeus on kuitenkin 26.3.2018 antamassaan päätöksessä todennut, että kysymys siitä, kummalle huoltajalle myönnetty alle 16-vuotiaan vammaistuki maksetaan, liittyy päätöksen täytäntöönpanoon, eikä sen tutkiminen kuulu sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan toimivaltaan.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toteaa, että maksunsaajaan liittyvien valitusten tutkimisesta ei ole vakiintunutta oikeuskäytäntöä. Vammaisetuuksista annetun lain mukaan lapsen huoltajan muutoksista on kuitenkin ilmoitettava, ja maksunsaajaa voidaan edellä todetulla tavalla muuttaa. Kokonaisuutena arvioiden sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo, että huoltajien oikeusturva edellyttää, että he voivat saattaa muutoksenhakuasteen tutkittavaksi myös sen, kenelle alle 16-vuotiaan vammaistuki maksetaan. Näin ollen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta ottaa valituksen tutkittavakseen.

Asiaratkaisu

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on tosiasiallisesti asunut isänsä B:n luona. Väestörekisteritietojen mukaan A on muuttanut isänsä luokse asumaan 27.7.2017 ja asuu siellä edelleen.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta toteaa, että oikeuskäytännössä silloin, kun lapsi on molempien vanhempiensa huollossa, merkitystä on annettu sille, kumman luona lapsi tosiasiallisesti asuu ja kumman voidaan katsoa pääasiassa huolehtivan lapsesta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A on muuttanut asumaan isänsä luokse eikä asumisratkaisua voida tässä vaiheessa pitää väliaikaisena. Asiassa ei ole myöskään esitetty luotettavaa selvitystä siitä, että B ei kykenisi toimimaan lapsen edunvalvojana. Kokonaisuutena arvioiden sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo, että A ei enää asu aikaisemman edunvalvojansa C:n kanssa, ja alle 16-vuotiaan vammaistuki voidaan maksaa toiselle huoltajalle B:lle 1.11.2017 alkaen.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

1. C haki muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati, että A:n vammaistuki maksetaan edelleen lapsen tilille. Valituksen perusteinaan C kertoi, että heillä on vanhempien kesken lapsen yhteishuolto ja että he ovat sopineet lapsen vammaisetuuden maksamisesta lapsen omalle tilille.

2. Kansaneläkelaitos haki muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista sekä Kansaneläkelaitoksen 8.11.2017 antaman päätöksen pitämistä voimassa. Valituksen perusteinaan Kansaneläkelaitos totesi, että alle 16-vuotiaan vammaistuen maksamista usean edunvalvojan tilanteessa ei tule ratkaista sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksessään esittämien perustelujen eli lapsen tosiasiallisen hoidon tai asumisen taikka aiheutuvan haitan perusteella. Kansaneläkelaitos viittasi vammaisetuuksista annetun lain 7, 23 ja 27 §:ään sekä holhoustoimilain 2, 3, 30 ja 31 §:ään sekä totesi, että vammaisetuuslaissa tai holhoustoimilaissa ei ole säännöksiä siitä, kenelle edunvalvojista alle 16-vuotiaan vammaistuki tai muu lapsen saatava tulee maksaa silloin, kun edunvalvojia on useampia eikä tehtävien jaosta edunvalvojien välillä ole tuomioistuimen päätöksellä määrätty. Kansaneläkelaitos kertoi ohjeistaneensa ratkaisijoitaan siten, että jos edunvalvojat eivät ole yhtä mieltä siitä, kenelle edunvalvojista tuki maksetaan eli eivät toimi asiassa yhdessä, ei Kansaneläkelaitokselle aiemmin ilmoitettua maksunsaajaa muuteta. Kansaneläkelaitos vielä totesi, että edunvalvontaa koskevat erimielisyydet tulee ratkaista tarvittaessa holhousviranomaisessa tai yleisessä tuomioistuimessa.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Vakuutusoikeus kumosi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen sekä poisti Kansaneläkelaitoksen 8.11.2017 antamasta päätöksestä valitusosoituksen.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vammaisetuuksista annetun lain 7 §:n mukaan oikeus vammaistukeen on alle 16-vuotiaalla lapsella, joka täyttää kyseisessä lainkohdassa määritellyt edellytykset.

Vammaisetuuksista annetun lain 23 §:n 1 momentin mukaan vammaisetuus maksetaan kuukausittain etuudensaajan ilmoittamalle Euroopan unionissa sijaitsevalle tilille.

Vammaisetuuksista annetun lain 27 §:n 1 momentin mukaan jos alle 16-vuotias vammaistukea saava lapsi ei asu edunvalvojansa kanssa samassa taloudessa, vammaistuki voidaan maksaa lapsen huoltajalle tai henkilölle, jonka hoitoon lapsi on lastensuojelulain 81 §:ssä tarkoitetulla tavalla sijoitettu. Kansaneläkelaitoksen on kuultava sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimielintä ja lapsen edunvalvojaa.

Vammaisetuuksista annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan jos vammaistuen maksamista lapsen edunvalvojalle tai 1 momentissa tarkoitetulle ei erityisestä syystä voida pitää tarkoituksenmukaisena, Kansaneläkelaitos voi päättää, että vammaistuki maksetaan 1 momentissa mainitulle toimielimelle tai sen suostumuksella sopivalle henkilölle.

Holhoustoimesta annetun lain 2 §:n mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen). Saman lain 3 §:n 1 momentin mukaan vajaavaltaisen taloudellisia ja muita tässä laissa tarkoitettuja asioita hoitaa edunvalvoja.

Holhoustoimesta annetun lain 4 §:n 1 momentin mukaan alaikäisen edunvalvojina ovat hänen huoltajansa, jollei jäljempänä toisin säädetä. Tuomioistuin voi tämän luvun mukaisesti kuitenkin vapauttaa huoltajan edunvalvojan tehtävästä ja tarvittaessa määrätä muun henkilön alaikäisen edunvalvojaksi.

Holhoustoimesta annetun lain 30 §:n 1 momentin mukaan jos päämiehellä on useampia edunvalvojia, heidän tulee yhdessä huolehtia edunvalvojalle kuuluvista tehtävistä, jollei tuomioistuin ole päättänyt tehtävien jaosta edunvalvojien kesken.

Holhoustoimesta annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaan saatava, joka kuuluu edunvalvojan hoidettavana olevaan omaisuuteen, voidaan suorittaa vain edunvalvojalle tai hänen osoittamalleen päämiehen tilille.

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta.

Hallintolainkäyttölain 51 §:n 2 momentin mukaan jos valitusta ei ole tehty määräajassa tai jos asian tai siinä esitetyn vaatimuksen ratkaisemiselle on muu este, valitus tai vaatimus jätetään tutkimatta.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A:n vanhemmilla, B:llä ja C:llä, on yhteishuoltajuus A:han, joka asuu samassa taloudessa vanhempansa kanssa. Kumpaakaan vanhempaa ei ole vapautettu edunvalvojan tehtävästä eikä tuomioistuin ole päättänyt A:n taloudellisten asioiden hoitamisen jaosta edunvalvojien kesken.

Vakuutusoikeus toteaa, että alle 16-vuotiaan vammaistuki myönnetään lapselle. Tilanteessa, jossa lapsi asuu edunvalvojansa kanssa samassa taloudessa, tulee lapselle kuuluva alle 16-vuotiaan vammaistuki vammaisetuuksista annetun lain ja holhoustoimesta annetun lain mukaan maksaa lapsen taloudellisia asioita hoitavalle edunvalvojalle tai tällaisen edunvalvojan osoittamalle lapsen tilille. Vammaisetuuksista annettu laki tai holhoustoimesta annettu laki ei kuitenkaan sisällä säännöstä, joka määrittelisi yhteishuoltajuustilanteessa sen, kummalle lapsen edunvalvojalle etuus maksetaan. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kysymys ei ole vammaisetuuksista annetun lain 27 §:ssä säädetyistä erityistilanteista, sillä lapsi asuu edunvalvojansa kanssa samassa taloudessa eikä vammaistukea ole vaadittu maksettavaksi jollekin muulle kuin edunvalvojalle.

Vakuutusoikeus katsoo, että käsiteltävänä olevassa tilanteessa kysymys etuuden maksunsaajasta, eli siitä kummalle lapsen edunvalvojana toimivalle huoltajalle taikka kumman heistä osoittamalle lapsen tilille etuus maksetaan, liittyy vammaisetuuksista annetun lain mukaisen päätöksen täytäntöönpanoon. Vakuutusoikeus toteaa, että päätöksen täytäntöönpanoon liittyvien kysymysten tutkiminen ei kuulu sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden toimivaltaan. Myöskään edunvalvojien väliset erimielisyydet edunvalvojan tehtävien jaosta eivät kuulu sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden toimivaltaan. Näin ollen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan ei olisi tullut ottaa B:n valitusta tutkittavakseen eikä Kansaneläkelaitoksen olisi tullut liittää päätökseensä 8.11.2017 valitusosoitusta.

Lainkohdat

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. ja 51 § 2 mom.

 
Julkaistu 30.9.2019