13.8.2019 VakO 3828:2018

Työtapaturma - Työmatka - Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä - Lasten päivähoito - Korvaussuojan piiri

Diaarinumero: 3828:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 23 § 1 kohta
Antopäivä: 13.8.2019

A liukastui ja meinasi kaatua päiväkodin parkkipaikalla, kun hän oli matkalla töihin ja poikkesi viemään lapsensa päivähoitoon. Vakuutusoikeus katsoi, että kävelymatkassa päiväkodin oven ja auton välillä on ollut kyse vielä kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja korvaussuojan ulkopuolelle jäävää asiointia päiväkodissa ei esitetyn selvityksen mukaan ole tapahtunut muualla kuin päiväkodin sisätiloissa. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Esitiedot

A oli 14.12.2017 asunnon ja työpaikan välisellä matkalla jättämässä lapsensa hoitoon päiväkotiin. Päiväkodin parkkipaikka oli liukas ja A meinasi kaatua.

Vakuutuslaitos hylkäsi tapaturmaa koskevan korvaushakemuksen, koska kyseessä ei ole työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu työmatka. Vahinkotapahtuma sattui päiväkodin parkkipaikalla. Työmatkareitiltä poikkeaman voidaan katsoa olleen vähäinen, mutta vakuutusturva päättyi autosta noustessa päiväkodin parkkipaikalla ja jatkui taas A:n palattua autoon. A ei ollut siis vakuutusturvan piirissä reitiltä poikkeaman aikana eli ollessaan päiväkodin parkkipaikalla sekä kävellessään rakennukseen ja sieltä pois. Työmatkareitti on päättynyt A:n noustessa autosta päiväkodin parkkipaikalla, joten tapaturma ei ole korvattava 23 §:n mukaisella vähäisellä poikkeamalla sattuneena.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen A:n valituksen johdosta ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa olosuhteissa sattuneesta tapaturmasta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo, että A on ollut korvaussuojan piirissä, kun hän on lapsensa päiväkotiin jättämisen jälkeen jatkanut matkaansa työpaikalle. Kyse ei ole ollut enää päiväkodissa asioimisesta, vaan matkasta sieltä pois. Lapsia päiväkotiin vietäessä tai jättäessä korvaussuoja ulottuu päiväkodin pysäköintialueelle.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta katsoo edellä mainitut seikat huomioiden, että A:n tapaturma 14.12.2017 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista.

Vakuutuslaitos totesi, että A vei lapsen päiväkotiin matkalla töihin ja poikkeama työmatkareitiltä oli vähäinen. Vakuutuslaitos katsoi, että työmatkatapaturman korvaussuoja oli voimassa A:n hyväksi sinä aikana, jona hän kulki poikkeavaa matkareittiä pitkin, mutta suoja ei ulottunut päiväkodissa asiointiin. Vakuutuslaitoksen näkemyksen mukaan korvaussuoja ei ollut voimassa päiväkodin parkkipaikalla. Asiointipaikan parkkipaikalla liikkumisen ei voida katsoa olevan aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin, vaan parkkipaikalla liikkuminen kuuluu olennaisesti itse sen tehtävän tai toiminnon tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tapahtuu. Vakuutuslaitos katsoi, että suoja päättyi A:n noustessa autosta viedäkseen lapsen päiväkotiin ja suoja jatkui vasta hänen palattuaan takaisin autoon. A:lle sattui tapaturma matkareitiltä poikkeaman aikana päiväkodissa asioinnin yhteydessä päiväkodin parkkipaikalla, ei kuljettaessa poikkeavaa matkareittiä pitkin. A ei siten ollut suojan piirissä vahingon sattuessa, eikä vahinkoa tule siksi korvata työtapaturmana. Vakuutuslaitos viittasi tapaturma-asiain korvauslautakunnan lausuntoihin, joissa on katsottu, että esimerkiksi kaupan, koulun ja päiväkodin parkkipaikalla, pihalla tai autosta poistumisen yhteydessä sattunut vahinko ei ole korvattava työmatkatapaturmana. Vakuutuslaitos katsoi, että tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta on antamassaan ratkaisussaan poikennut vakiintuneesta käytännöstä. Huomioon ottaen lain esitöiden yksityiskohtaiset perustelut ja tapaturma-asiain korvauslautakunnan useat kannanotot vastaavissa tapauksissa vakuutuslaitos katsoi, ettei kyseessä ole laissa tarkoitettu työtapaturma.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut kohtien "asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys" ja "sovelletut säännökset" osalta.

Vakuutusoikeus toteaa, että asiassa ei ole riidanalaista se, onko kyseessä ollut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä. Hallituksen esityksen (HE 277/2014 vp) mukaan tällaisessa tilanteessa kun poikkeaminen ei ole huomattava, korvaussuoja koskisi sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Turva ei ulottuisi itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin ruokakaupassa, ostoskeskuksessa tai päiväkodissa. Vakuutusoikeus katsoo, että kävelymatkassa päiväkodin oven ja auton välillä on ollut kyse vielä kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja korvaussuojan ulkopuolelle jäävää asiointia päiväkodissa ei esitetyn selvityksen mukaan ole tapahtunut muualla kuin päiväkodin sisätiloissa. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä eikä valituksenalaista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ole vakuutuslaitoksen esittämistä seikoista huolimatta syytä muuttaa.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 23 § 1 kohta

 
Julkaistu 12.12.2019