13.8.2019 VakO 4027:2018

Työtapaturma - Työmatka - Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä - Lasten päivähoito - Korvaussuojan piiri

Diaarinumero: 4027:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 4 luku 5 § 1 mom. 2 kohta ja 11 § 2 mom. , ...Työtapaturma- ja ammattitautilaki 15 § 1 mom., 17 § ja 23 § 1 kohta
Antopäivä: 13.8.2019

A liukastui ja kaatui päiväkodin pihalla, kun hän oli matkalla työkokeiluun ja poikkesi viemään lapsensa päivähoitoon. Vakuutusoikeus katsoi, että kävelymatkassa päiväkodin ovelle on ollut vielä kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja korvaussuojan ulkopuolelle jäävää asiointia päiväkodissa ei esitetyn selvityksen mukaan ole tapahtunut muualla kuin päiväkodin sisätiloissa. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Esitiedot

A liukastui 30.10.2017 ja kaatui päiväkodin pihalla, kun hän oli aamulla matkalla työkokeiluun ja poikkesi viemään lapsensa päivähoitoon.

Vakuutuslaitos hylkäsi tapaturmaa koskevan korvaushakemuksen, koska vahinkoa ei voida pitää työtapaturmana. A:n tapauksessa kyse ei ollut asunnon ja työpaikan välisellä matkalla sattuneesta vahinkotapahtumasta, vaan kaatuminen sattui poikkeamalla eli tässä tapauksessa päiväkodin pihalla.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen A:n valituksen johdosta ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 30.10.2017. Äänestysratkaisu (4-2).

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Osoitetiedot huomioiden A:n tekemä poikkeaminen asunnon ja työpaikan väliseltä tavanomaiselta matkareitiltä hänen lastensa päivähoitoon viemiseksi on muutoksenhakulautakunnan arvion mukaan ollut vähäinen sekä matkallisesti että ajallisesti. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta toteaa, että A on päiväkodin pihalla kävellessään ollut kulkemassa korvaussuojan piirissä olevaa poikkeavaa matkareittiä pitkin. Kyseisessä päiväkodin pihalla kulkemisessa ei ole kyse korvaussuojan ulkopuolelle kuuluvasta itse päiväkodissa asioimisesta, vaan matkan tekemisestä. Muutoksenhakulautakunta toteaa, että lapsia päiväkotiin vietäessä korvaussuojan voidaan katsoa päättyvän päiväkodin ovella, josta varsinaisen päiväkodissa asioinnin voidaan katsoa alkavan. Korvaussuoja jatkuu jälleen päiväkodissa asioinnin jälkeen päiväkodista poistuttaessa, kun työntekijä jälleen jatkaa matkaansa.

Muutoksenhakulautakunta katsoo edellä mainitut seikat huomioiden, että A:n tapaturma 30.10.2017 on sattunut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa.

Eri mieltä olleiden tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenten lausunto

Äänestyksessä vähemmistöön jääneet jäsenet olisivat hylänneet valituksen katsoen, että kysymys on ollut laissa tarkoitetusta vähäisestä työmatkalta poikkeamisesta. Itse vahinko päiväkodin pihalla liukastuessa on kuitenkin sattunut sitä tehtävää tehdessä, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä on nyt kyseessä olevassa tilanteessa tapahtunut, mikä ei oikeuta korvaukseen työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella. A oli vahingoittuessaan päiväkodin alueella eli päiväkodissa asiointi on ollut vielä kesken.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista.

Vakuutuslaitos totesi, että työtapaturma- ja ammattitautilakia koskevassa hallituksen esityksessä on erikseen perusteltu asunnon ja työpaikan välisen matkan aikana tehtävien sallittujen poikkeamien aikainen korvaussuoja. Korvaussuojan on tarkoitettu koskevan nimenomaan sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Korvaussuojan ei ole tarkoitettu koskevan sitä tehtävää tai toimintaa, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu. A on vahinkotapahtuman sattuessa ollut jo päiväkodin piha-alueella viemässä lapsiaan päiväkotiin. Vakuutuslaitoksen näkemyksen mukaan A:n vahinkotapahtuma on siten sattunut nimenomaan sitä toimintaa suoritettaessa, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta matkareitiltä on kyseessä olevassa tilanteessa tapahtunut. Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä 5.9.2018 ilmenevää enemmistön kantaa, jonka mukaan päiväkodissa asioinnin voitaisiin katsoa alkavan vasta päiväkodin ovelta, ei voida pitää lain tarkoituksen mukaisena. Myös päiväkodin piha-alueella oleskelun on vakuutuslaitoksen näkemyksen mukaan katsottava kuuluvan päiväkodissa asiointiin. Vakuutuslaitos on katsonut edellä mainituin perustein, että A ei ole ollut vahinkotapahtuman aikana työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetun korvaussuojan piirissä, eikä A:lle siten voida myöntää edellä mainitun lain mukaisia korvauksia sattuneesta vahinkotapahtumasta.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin. Äänestysratkaisu (4 - 1).

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut kohtien "asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys" ja "sovelletut säännökset ja oikeusohjeet" osalta.

Vakuutusoikeus toteaa, että asiassa ei ole riidanalaista se, onko kyseessä ollut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä. Vakuutusoikeus katsoo, että kävelymatkassa päiväkodin ovelle on ollut vielä kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja korvaussuojan ulkopuolelle jäävää asiointia päiväkodissa ei esitetyn selvityksen mukaan ole tapahtunut muualla kuin päiväkodin sisätiloissa. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä eikä valituksenalaista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ole vakuutuslaitoksen esittämistä seikoista huolimatta syytä muuttaa.

Eri mieltä olleen vakuutusoikeuden jäsenen lausunto

Hylkään valituksen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen eriävien mielipiteiden mukaisilla perusteilla.

Lainkohdat

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 4 luku 5 § 1 mom. 2 kohta ja 11 § 2 mom.
Työtapaturma- ja ammattitautilaki 15 § 1 mom., 17 § ja 23 § 1 kohta

 
Julkaistu 12.12.2019