20.8.2019 VakO 1301:2018

Työtapaturma - Työmatka - Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä - Korvaussuojan piiri

Diaarinumero: 1301:2018
Sovellettu lainsäädäntö: Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 § ja 23 § 1 kohta
Antopäivä: 20.8.2019

A kaatui huoltoaseman ulko-oven edessä olevalle portaalle, kun hän oli matkalla kotoaan töihin ja poikkesi huoltoasemalle ostamaan juotavaa työpäivää varten. Vakuutusoikeus katsoi, että kävelymatkassa autolta huoltoaseman myymälän ovelle on vielä ollut kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja asiointi huoltoaseman myymälässä olisi alkanut vasta A:n päästyä myymälän ovesta sisälle. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä.

Esitiedot

A kaatui 18.5.2017 huoltoaseman ulko-oven edessä olevalle portaalle, kun hän oli matkalla kotoaan töihin ja poikkesi huoltoasemalle ostamaan juotavaa työpäivää varten.

Vakuutuslaitos hylkäsi tapaturmaa koskevan korvaushakemuksen, koska vahinkotapahtuma ei ole sattunut tavanomaisella asunnon ja työpaikan välisellä matkalla vaan vähäisen poikkeaman aikana. Selvitysten mukaan tapaturma on kuitenkin sattunut itse poikkeaman aikana. Näin ollen kyse on vapaa-ajasta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta kumosi vakuutuslaitoksen päätöksen A:n työnantajan valituksen johdosta ja määräsi vakuutuslaitoksen suorittamaan A:lle lainmukaisen korvauksen työtapaturmasta 18.5.2017. Äänestysratkaisu (6-4) ratkaisun osalta.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustelut

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta toteaa, että esitetyn selvityksen perusteella A on ollut matkalla kotoaan töihin, mutta hän on ennen sitä mennyt ostamaan työpäivää varten juotavaa huoltoasemalta. Hän on kaatunut huoltoaseman ulko-oven edessä. Muutoksenhakulautakunta katsoo tapaturman 18.5.2017 sattuneen työtapaturma-ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisissa korvaukseen oikeuttavissa olosuhteissa. Tapaturma on sattunut vähäiseksi katsottavan tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeaman aikana A:n kaatuessa huoltoaseman ulko-oven edessä. Kävelyn huoltoaseman ovelle ei voida katsoa olevan A:n huolto-asemalle hakeutumisen syyn eli kaupassakäynnin tekemistä, vaan vasta siihen valmistautumista. Tarkoituksena on ollut kävellä sisälle kauppaan, jotta itse tehtävä eli kaupassa asiointi voitaisiin ylipäänsä päästä aloittamaan. Huoltoaseman ulko-oven edessä sattuneen tapaturman on katsottava olevan korvaussuojan piirissä, koska tilanteessa varsinaista huolto-asemalle hakeutumisen syytä eli kaupassa asiointia ei ole vielä ehditty aloittamaan. Näin ollen kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Eriävän mielipiteen jättäneiden tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenten lausunnot

Puheenjohtaja ja yksi jäsen olisivat kumonneet valituksenalaisen päätöksen katsoen, että kyseessä on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla korvattava työtapaturma. Kyseessä on ollut vähäinen poikkeaminen matkareitiltä eikä kyseessä ole tapaturman sattuessa vielä ollut poikkeaman aikainen tehtävän tai toiminnan tekeminen, kun A ei ole vielä ehtinyt sisälle huoltoaseman kauppaan. Näin ollen kyseessä on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Neljä jäsentä olisivat hylänneet valituksen katsoen, että A:lle 18.5.2017 sattunut tapaturma ei ole sattunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Vaikkakin kyseessä on sinänsä ollut vähäinen poikkeama matkareitiltä, ei korvaussuoja kuitenkaan ulotu itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu. Tapaturma on sattunut poikkeamalla eikä kyseessä näin ollen ole työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla korvattava työtapaturma.

Muutoksenhaku vakuutusoikeudessa

Vakuutuslaitos haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen ja vaati sen kumoamista.

Vakuutuslaitos katsoi, että A:lle 18.5.2017 sattunut tapaturma ei ole tapahtunut tavanomaisella työssäkäynnistä johtuvalla asunnon ja työpaikan välisellä matkalla. Vaikkakin kyseessä on sinänsä ollut vähäinen poikkeama säännölliseltä matkareitiltä, ei lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen korvaussuoja ulotu enää itse sen tehtävän / toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanomaiselta reitiltä tapahtuu. A on poikennut työmatkareitiltään huoltoasemalle ostamaan juotavaa. Vakuutuslaitoksen mukaan A:n korvaussuoja on päättynyt ennen tapaturmaa silloin, kun hän on pysähtynyt huoltoasemalle ja noussut autostaan ulos. Tämän jälkeen tapahtunut tapaturmainen kaatuminen huoltoaseman ulko-oven edessä on näin ollen jo korvaussuojan ulkopuolella.

Vakuutusoikeuden ratkaisu

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ei muutettu. Valitus hylättiin.

Vakuutusoikeuden perustelut

Vakuutusoikeus hyväksyy tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksen perustelut kohtien "asiakirjoista ilmenevä keskeinen selvitys" ja "sovelletut säännökset" osalta.

Vakuutusoikeus toteaa, että asiassa ei ole riidanalaista se, onko kyseessä ollut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitettu vähäinen poikkeaminen matkareitiltä. Hallituksen esityksen (HE 277/2014 vp) mukaan tällaisessa tilanteessa kun poikkeaminen ei ole huomattava, korvaussuoja koskisi sitä aikaa, jona työntekijä kulkee poikkeavaa matkareittiä pitkin. Turva ei ulottuisi itse sen tehtävän tai toiminnan tekemiseen, jonka vuoksi poikkeaminen tavanmukaiselta reitiltä tapahtuu, kuten asiointiin ruokakaupassa. Vakuutusoikeus katsoo, että kävelymatkassa autolta huoltoaseman myymälän ovelle on vielä ollut kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja asiointi huoltoaseman myymälässä olisi alkanut vasta A:n päästyä myymälän ovesta sisälle. Näin ollen tapaturman on katsottava sattuneen työtapaturma- ja ammattitautilain korvaussuojan piirissä eikä valituksenalaista tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöstä ole vakuutuslaitoksen esittämistä seikoista huolimatta syytä muuttaa.

Lainkohdat

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 20 § ja 23 § 1 kohta

 
Julkaistu 12.12.2019