För­säk­rings­dom­sto­len
Spe­ci­al­dom­sto­l för mål och ärenden
som gäller so­ci­al trygg­het

För­säk­rings­dom­sto­lens rätts­fall kan hit­tas i Finlex

Länk till Finlex