Rättegångsavgifter från och med 1.1.2016

Publicerad 31.12.2015  Uppdaterad 23.4.2018

Lagen om domstolsavgifter träder i kraft 1.1.2016. På behandlingsavgiften för ett ärende som har inletts innan lagen om domstolsavgifter trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande.

Rättegångsavgifter tas ut för behandlingen av ett ärende och för de åtgärder som vidtagits i domstolarna. I försäkringsdomstolen riktas dock rättegångsavgift endast på en del av rättegångarna. Den betalningsskyldige är då den som inlett saken.

Den rättegångsavgift som tas ut av en enskild i besvärsärenden är 250 euro.

Besvärsärenden som inletts av en enskild behandlas dock avgiftsfritt om saken gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen.

Ärenden som för enskilda är avgiftsbelagda är ärenden där det inte är fråga om en direkt förmån för den enskilde. Enligt regeringspropositionen är dylika ärenden till exempel ärenden som gäller försäkringsskyldighet, grunderna för försäkringspremien, försäkringspremiens storlek eller debiteringen av försäkringspremien. Det handlar inte om en direkt förmån när en enskild överklagar i egenskap av arbetsgivare, företagare, yrkesutövare eller näringsidkare och därför tas det i dessa fall ut en rättegångsavgift.

I ärenden som gäller undanröjande av beslut som inletts av en enskild tas en rättegångsavgift på 250 euro ut.

En rättegångsavgift på 500 euro tas ut av förmånsverk, så som Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och arbetslöshetskassor, samfund och andra arbetsgivare än privatpersoner i de besvärsärenden och ärenden gällande undanröjande av beslut som de har inlett.

Rättegångsavgiften tas ut i efterhand. Avgiften tas ut även om besväret eller ansökan om undanröjande av beslut har återtagits.

Rättegångsavgift tas inte ut i försäkringsdomstolen ifall:

  1. försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden,
  2. ansökan om undanröjande av beslut godkänns,
  3. ärendet återförvisas för behandling vid en lägre myndighet utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs,
  4. ärendet återförvisas till en behörig myndighet utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs,
  5. det i ärendet förevisas att man med stöd av rättshjälpslagen har blivit befriad från behandlingsavgifter,
  6. behandlingen har stadgats vara avgiftsfri i någon annan lag.

Om det är uppenbart oskäligt att domstolsavgift tas ut, kan försäkringsdomstolen i enskilda fall besluta att ingen avgift ska tas ut.

Länk till författningen

Lag om domstolsavgifter 1455/2015

Tilläggsuppgifter fås av juristinformatör Matti U. Parkkinen, tfn. 029 564 3262 eller 050 382 7154.