Beslutssammansättningar från och med 1.1.2016

Publicerad 26.4.2016

I tillägg till beslutssammansättningarna med tre och fem ledamöter börjar man använda sig av sammansättningar med två ledamöter och också av sammansättningar med en domare.

I beslutssammansättningar med tre och fem ledamöter kan ett ärende avgöras utan sammanträde, om samtliga ledamöter i beslutssammansättningen är eniga om saken efter att ha tagit del av handlingarna och godkänt utkastet till avgörande jämte dess motiveringar genom sin anteckning. Om någon av beslutssammansättningens ledamöter dock så kräver, ska ett sammanträde hållas.

I beslutssammansättningar med två ledamöter är den lagfarna ledamoten överdomaren eller en försäkringsrättsdomare och den andra ledamoten är en läkarledamot. Ett ändringsökningsärende kan avgöras i sådan här sammansättning om det är fråga om överklagande av ett beslut som Folkpensionsanstalten har fattat i första instans och som avser något annat än sjukpensionsärenden, ersättningsärenden i samband med företagshälsovård eller ärenden som gäller rehabiliteringsförmåner och där en medicinsk utredning kan inverka på hur ärendet avgörs. Om ledamöterna inte är eniga om ärendets avgörande ska ärendet överföras till en sammansättning med tre ledamöter.

I beslutssammansättningar med en ledamot är ledamoten överdomaren eller en försäkringsrättsdomare. Förutsättningarna för när försäkringsdomstolen är domför med en ledamot finns att läsas i försäkringsdomstolslagens 10 a §.

Länk till justitieministeriets meddelande
Regeringen vill göra försäkringsdomstolens verksamhet snabbare och öppnare

Länk till författningen
Lag om ändring av lagen om försäkringsdomstolen 762/2015

Tilläggsinformation fås av
juristinformatör Matti U. Parkkinen, tfn. 029 564 3262 eller 050 382 7154