Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter vid domstolarna höjs i början av år 2019

Publicerad 8.1.2019

Rättegångsavgifter och ansökningsavgifter vid domstolarna höjs i början av år 2019.

För försäkringsdomstolens del är de nya avgifterna:

Den rättegångsavgift som tas ut av en enskild i besvärsärenden är 260 euro.

Besvärsärenden som inletts av en enskild vid försäkringsdomstolen behandlas dock avgiftsfritt om saken gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen.

Rättegångsavgift tas inte ut om försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden.

En rättegångsavgift på 510 euro tas ut av förmånsverk, såsom Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och arbetslöshetskassor, samfund och andra arbetsgivare än privatpersoner i de besvärsärenden och ärenden gällande undanröjande av beslut som de har inlett.

För ärenden som inletts vid försäkringsdomstolen före 1.1.2019 tillämpas de bestämmelser om domstolsavgifternas storlek som gällde till och med 31.12.2018.

Förordning 1383/2018