Aktuellt i försäkringsdomstolen

Publicerad 20.5.2020

Undantagstillståndet orsakat av coronavirusepidemin

Trots undantagstillståndet orsakat av coronavirusepidemin har början av året förlöpt väl för försäkringsdomstolen. Kundtjänsten och avgörandeverksamheten har fungerat så när som normalt.

- Personalen arbetar huvudsakligen på distans när arbetsuppgifterna tillåter det och även sammanträden har anordnats elektroniskt, berättar försäkringsdomstolens överdomare Tuula Kivari.

Försäkringsdomstolen har under tiden 1.1. – 15.5.2020 avgjort sammanlagt 2155 ärenden, vilket är närmare 100 fler än motsvarande tid år 2019. På motsvarande sätt har det under början av året inkommit ungefär 100 ärenden fler i jämförelse med förra året. Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 9,5 månad i mitten av maj 2020, så även handläggningstiden har trots undantagstillståndet hållit sig på samma nivå som den var under slutet av år 2019.

Ibruktagande av ett nytt ärendehanteringssystem

I förvaltnings- och specialdomstolarna, försäkringsdomstolen inräknat, har ett nytt ärendehanteringssystem tagits i bruk i början av maj 2020. Den nya informationssystemhelheten möjliggör elektronisk behandling av handlingar som hör till rättegångsprocessen från det att ärendet inleds fram till delgivningen av försäkringsdomstolen beslut.

I försäkringsdomstolen tas det nya ärendehanteringssystemet i bruk stegvis under år 2020.

För medborgare och sammanslutningar betyder det stegvisa ibruktagandet av tjänsten att man genom ärendehanteringstjänsten kan skicka ett meddelande eller handlingar till försäkringsdomstolen, men i alla ärenden skickar försäkringsdomstolen inte nödvändigtvis meddelanden eller handlingar till kunden genom tjänsten, utan per post. Vid dessa tillfällen är försäkringsdomstolen i kontakt med kunden och frågar om postadressen, om inte denna har meddelats som processadress tidigare.

Myndigheternas e-tjänst tas i bruk senare under år 2020 och myndigheterna informeras om detta särskilt.

Vid ibruktagandet av HAIPA är det inte enbart fråga om ett nytt datasystem, utan även om en övergripande utveckling av verksamhetssätten, konstaterar Kivari. Detta förutsätter att försäkringsdomstolens personal utbildas i användningen av systemet och även att personalen vänjer sig vid de nya arbets- och verksamhetssätten. Undantagstillståndet orsakat av coronavirusepidemin har försvårat ibruktagandet något, men när användandet av HAIPA väl är etablerat kommer det att ge flexibilitet och påskynda verksamheten bland annat gällande dokumenttrafiken.