Statistik

Vid försäkringsdomstolen fanns 3 487 anhängiga mål och ärenden 2 januari 2023. Den förväntade handläggningstiden för anhängiga mål och ärenden är 7–13 månader. Rehabiliteringsärenden handläggs avsevärt snabbare. Handläggningen av ett enskilt mål eller ärende kan dock ta längre tid till exempel på grund av tilläggsutredningar som skickats till försäkringsdomstolen. Försäkringsdomstolen strävar efter att handlägga rehabiliteringsärenden samt ärenden som i lägre rättsinstanser tagit exceptionellt lång tid betydligt snabbare.

Antal avgjorda mål och ärenden

Det inkom sammanlagt 3228 mål och ärenden till försäkringsdomstolen år 2022 och antalet avgjorda mål och ärenden var 3361. 

De största ärendegrupperna är ärenden som gäller utkomstskydd för arbetslösa med 595 avgjorda ärenden, förvärvspensionsärenden med 576 avgjorda ärenden och folkpensionsärenden med 459 avgjorda ärenden. Av ärendena som gäller FPA:s övriga ärenden var de största ärendegrupperna sjukförsäkringsärenden med 412 avgjorda ärenden och bostadsbidragsärenden med 265 avgjorda ärenden. Det fanns 257 avgjorda ärenden som gällde olycksfall och yrkessjukdomar.

Vid slutet av år 2022 var antalet anhängiga mål och ärenden 3487 (föregående år 3619), så det avgjordes något färre mål och ärenden än det kom in.

Utgången i avgjorda mål och ärenden

År 2022 avgjorde försäkringsdomstolen 3307 besvärsärenden. Av de beslut i vilka ändring söktes ändrades 466 beslut. Detta innebär att i genomsnitt 14,1 % av besluten ändrades.

Försäkringsdomstolen avgjorde 48 ansökningar om undanröjande av beslut. Av dessa ansökningar bifölls 16, dvs. 33,3 %.

Muntlig förhandling

År 2022 ordnades ingen muntliga förhandlingar.

Genomsnittlig handläggningstid

År 2022 var den genomsnittliga handläggningstiden 12,2 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden var 2,8 månader längre än i jämförelse med det föregående året.

Vid berättelseårets slut fanns det 437 mål och ärenden i försäkringsdomstolen som varit anhängiga över 12 månader. Antalet sådana mål och ärenden ökade med 187 jämfört med föregående året.


I statistiken uppföljs behandlingstiderna under den nämnda tidsperioden per ärendegrupp.

I statistiken uppföljs ändringprocenten under den nämnda tidsperioden per ärendegrupp.

Publicerad 13.7.2020