Rättegångskostnader

Rättegångsavgifter från och med den 1.1.2022.

Bestämmelser om avgifterna för ansöknings- och rättegångsavgifter finns i lagen om domstolsavgifter (1455/2015) och i justitieministeriets förordning (1122/2021).

Rättegången i försäkringsdomstolen är avgiftsfri i alla de ärenden som blivit anhängiga innan.

Handläggningen av ett besvärsärende i försäkringsdomstolen är i princip avgiftsfritt för en enskild ändringssökande.

Besvärsärenden som inletts av en enskild person handläggs dock avgiftsfritt om saken gäller rätt till en förmån, förmånens storlek eller återkrav av förmånen.

Avgiftsbelagda mål och ärenden där det inte är fråga om en direkt förmån för den enskilde. Enligt regeringspropositionen är dylika ärenden till exempel ärenden som gäller försäkringsskyldighet, grunderna för försäkringspremien, försäkringspremiens storlek eller debiteringen av försäkringspremien. Det handlar inte om en direkt förmån när en enskild överklagar i egenskap av arbetsgivare, företagare, yrkesutövare eller näringsidkare och därför tas det i dessa fall ut en rättegångsavgift. Den rättegångsavgift som tas ut av en enskild i besvärsärenden vid försäkringsdomstolen är 270 euro enligt lagen om domstolsavgifter.

I ärenden som gäller undanröjande av beslut som inletts av en enskild tas en rättegångsavgift på 270 euro ut.

Avgiften tas ut även om besvären eller ansökan om undanröjande av beslut har återtagits.

Rättegångsavgift tas inte ut i försäkringsdomstolen bifalls:

  • försäkringsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden,
  • ansökan om undanröjande av beslut godkänns,
  • ärendet återförvisas för behandling vid en lägre myndighet utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs,
  • ärendet återförvisas till en behörig myndighet utan att de materiella frågorna ens delvis avgörs,
  • det i ärendet framställss att man med stöd av rättshjälpslagen har blivit befriad från handläggningsavgifter,
  • det har föreskrivits i någon annan lag att handläggningen ska vara avgiftsfri.

Om det är uppenbart oskäligt att domstolsavgift tas ut, kan försäkringsdomstolen i enskilda fall besluta att ingen avgift ska tas ut.

En rättegångsavgift på 530 euro tas ut av förmånsverk, så som Folkpensionsanstalten, arbetspensionsanstalter, försäkringsbolag och arbetslöshetskassor, samfund och andra arbetsgivare än enskilda personer i de besvärsärenden och ärenden gällande undanröjande av beslut som de har inlett.

Rättegångsavgiften tas ut i efterhand.

Avgifter som tas ut för försäkringsdomstolens prestationer från och med den 1.1.2022

Avgifter för försäkringsdomstolens prestationer: Intyg som utfärdats av försäkringsdomstolen, såsom intyg över laga kraft och intyg över att ett ärende är anhängigt, dvs. diarieutdrag, är avgiftsfria. Ett intyg över att handlingar mottagits är avgiftsfritt. För en handling som lagrats i elektronisk form och sänds per e-post och som inte kräver särskilda åtgärder uppbärs ingen avgift. Handlingar som begärts skilt är dock avgiftsbelagda.

Avgifter för begäran av handlingar tas ut enligt följande:

1 Utdrag och kopior (ljuskopior)

- Obestyrkta kopior 0,60 euro / sida i A4-storlek och 1,20 euro per / sida i A3-storlek. Om begäran om handlingar framställts av en part är dock avgiften högst 92 euro per handling.

- För ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia uppbärs en avgift om 2,60 euro per sida. Om begäran om handlingar framställts av en part är dock avgiften högst 92 euro per handling.

- Begäran om handling som föranleder särskilda åtgärder: Utdrag eller kopia kostar 3,70 euro per sida. Om begäran om handlingar framställts av en part är dock avgiften högst 193 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia som framställs på beställning tas det alltid ut en avgift på minst 10 euro per beställning.

2 Telekopior (telefax)

Avgift tas ut såsom i punkt 1.

3 Handlingar som skannats

Avgift för en skannad handling tas ut såsom i punkt 1.

4 Ljud- eller videoinspelning eller upptagning

För begäran om ljud- eller videoinspelning eller upptagning uppbärs tas band- eller upptagningskostnader ut samt därutöver 29 euro i expeditionsavgift per beställning. Om expedieringen av bandet eller upptagningen kvä-ver mer än två timmars arbete, tas 24 euro ut i expeditionsavgift för varje hel timme som överskrider två timmar, dock högst 585 euro per beställning.

Betalning av avgift: Avgiften betalas efter att beställningen har sänts med faktura som skickas separat.

Övriga avgifter

Förutom den eventuella rättegångsavgiften svarar ändringssökanden för de kostnader som förorsakas av postandet av besvärsskriften samt för införskaffandet av de handlingar som eventuellt ska bifogas besvären.

Ändringssökanden kan även förorsakas kostnader med anledning av anlitande av ett ombud eller ett biträde förutom i sådana fall där ändringssökanden har beviljats rättshjälp. Ändringssökanden kan i försäkringsdomstolen yrka att en annan delaktig i rättegången ersätter hens rättegångskostnader. (Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 10 kap.)

Muntlig förhandling kan medföra kostnader för ändringssökanden till exempel för anlitande av ombud eller biträde samt för de ersättningar som ska betalas till eventuella vittnen och sakkunniga som hen har åberopat, om hen inte har beviljats rättshjälp.

Rättshjälp

Det är möjligt att få rättshjälp i ett mål eller ärende som handläggs vid försäkringsdomstolen ifall man i första hand uppfyller kraven på ekonomisk ställning. I sådana fall ersätts rättegångskostnaderna helt eller delvis av statens medel. Ett rättegångsbiträde kan även förordnas för en person som är berättigade till rättshjälp. Rättshjälp kan sökas hos rättshjälpsbyrån.

Publicerad 3.10.2019