Dataskydd

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN DATASKYDDSBESKRIVNING

Behandling av personuppgifter i försäkringsdomstolen
EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artiklarna 12-14

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Försäkringsdomstolen
Bangårdsvägen 9, PB 1005
00521 HELSINGFORS

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON

Kanslichef
Tel. 029 56 43200 (växel)
E-post: vakuutusoikeus(at)oikeus.fi

3. DATASKYDDSOMBUD

Mikko Nisula
Försäkringsrättsdomare för viss tid
tel. 029 56 43174
E-post: mikko.nisula(at)oikeus.fi

4. ÖVERSIKT ÖVER BEHANDLINGEN

I dataskyddsbeskrivningen beskrivs hur personuppgifter behandlas som rör försäkringsdomstolens rättskipningskunder och övriga personer, som inte hör till försäkringsdomstolens personal.

Översikten omfattar de uppgifter som samlats för behandlingen av rättskipnings- och förvaltningsärenden och som behandlas i de register och system som försäkringsdomstolen är personuppgiftsansvarig för.

Vid behandlingen av personuppgifter används inte profilering.

5. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTERNA OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

Insamlingen och behandlingen av uppgifter är nödvändig för att uppfylla personuppgiftsansvariges lagstadgade förpliktelse. Grundlag (731/1999),

Domstollag 7 kap. 1 § (673/2016), Lag om rättegång i försäkringsdomstolen (677/2016), Förvaltningsprocesslag (586/1996).

I enlighet med dataskyddsförordningens artikel 6.1 c har nödvändiga uppgifter lagrats i registret för att statliga arbetsgivaren ska kunna fullgöra de lagstadgade rättigheter och skyldigheter som åvilar den.

Uppgifter från en säkerhetsutredning av en person som blivit vald till en tjänst behandlas i enlighet med säkerhetsutredningslagen 17, 23 och 25-28 §.

En del av uppgifterna är sekretessbelagda och sekretessen grundar sig bland annat på följande författningar:

Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679
Dataskyddslag (RP 9/2018)
Därtill styr flera speciallagar behandlingen av personuppgifter för särskilda kategorier av personuppgifter.

6. KATEGORIER AV REGISTRERADE OCH KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Rättskipningsärendenas helhet omfattar uppgifter om parterna som till exempel de försäkrade, förmånstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalter samt rättegångsbiträden, ombud, vittnen och övriga delaktiga i rättsskipningen. Helheten omfattar försäkringsdomstolens intressentgrupper samt personuppgifter till deras kontaktpersoner.

Övriga kategorier av registrerade är sökanden av tjänster, mottagare av arvoden, sakkunnigledamöter och sakkunnigläkare, utomstående resande, gäster, hyresvärdar, de som gjort en begäran om uppgifter, de som gjort en förfrågan om registrerades rättigheter (art. 15), försäljningsfakturakunder, leverantörer eller förmånstagare av inköpsfakturor, övriga personer som verkar i domstolens lokaler samt utomstående personer som lagrats i användarregistren.

De av försäkringsdomstolen insamlade personuppgifterna kan delas in i följande kategorier av personuppgifter:

Personens individualiseringsuppgifter:

Namn, tjänstebenämning, födelsetid, dödsdag, personbeteckning, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer, hemort, spärrmarkering, bankuppgifter, yrke, persons status (under förmynderskap/ intressebevakare, dödsfall, konkurs), rättshjälpskund, medborgarskap, modersmål och kön.

Uppgifter om sökanden till tjänster:

Uppgifter om utbildning och arbetslivserfarenhet, övrig information som sökanden sänt till stöd för sin ansökan såsom matrikel/meritförteckning, skol- och studiebetyg, arbetsintyg, referenser sökanden angett, övriga nödvändiga uppgifter som hör till arbetsansökan och villkoren för tillsättningen av tjänsten samt uppgifter som hör till lämplighetsbedömningen.

Betalningsinformation:

Arvoden, reseersättningar, information om försäljnings- och inköpsfakturor, uppgifter om hyresvärdar, återbäring, skatteuppgifter och utsökningsuppgifter.

Övriga uppgifter:

Användarbehörigheter till olika system, uppgifter om kameraövervakning, säkerhetsutredningsinformation, deltagarinformation vid tillställningar, FO-nummer och reseuppgifter.

Beträffande särskilda kategorier av personuppgifter kan rättsskipningsärendena innehålla bland annat uppgifter om hälsotillstånd. Rättegångsmaterialet kan därutöver innehålla andra möjliga personuppgifter, såsom uppgifter om familjen, arbetet, ekonomin, beskattning, fritidsaktiviteter, sexuell läggning, brottslighet eller etnisk ursprung. Särskilda kategorier av personuppgifter samlas endast in om de är nödvändiga för att till exempel kunna utföra rättskipningsuppgifter.

7. STADGEENLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Förutom rättegångshandlingarna och uppgifter som parterna samt övriga registrerade lämnat in kan uppgifter även fås av följande informationskällor:

  • Befolkningsregistercentralen
  • Rättsregistercentralen
  • social- och hälsovårdens enheter
  • övriga domstolar och besvärsnämnder
  • ministerierna och dess centrala ämbetsverk
  • Folkpensionsanstalten och övriga försäkringsanstalter
  • arbetslöshetskassorna
  • Arbetslöshetsförsäkringsfonden
  • skatteförvaltningen
  • Alma Talent Ab, Tietopalvelut
  • utsökningsmyndigheterna
  • Patent- och registerstyrelsen
  • Brottspåföljdsmyndigheten
  • rättshjälpsbyråerna
  • rättegångsbiträdesnämnden
  • kommunernas socialväsende
  • magistraten
  • avtal (organisationens kontaktpersoner)
  • skyddspolisen (information från säkerhetsutredningar)
  • kameraövervakning
  • domarförslags- och domarutbildningsnämnden
  • övriga domstolar
  • läroanstalter
  • arbetssökandens arbetsgivare
  • TE-byråerna
  • civiltjänstcentralen
  • Palkeet
  • hyresvärdar

8. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER ELLER KATEGORIER AV MOTTAGARE

Utlämnande av uppgifter grundar sig på förvaltningsprocesslagen eller lagstiftning som rör den berörda myndigheten. Därutöver har domstolen allmän informationsskyldighet som grundar sig på offentlighetslagen (621/1999).

Ansökningshandlingar som gäller rekryteringar är offentliga handlingar enligt lagen om offentlighet vid myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen 621/1999) och som ges för påseende vid begäran. Offentliga handlingar lämnas ut enligt förutsättningarna i offentlighetslagen 13 § och 16 §. Sekretessbelagda uppgifter ges för påseende och lämnas endast ut vid 1) partens godkännande 2) till parten eller 3) med stöd av lagstiftning.

Uppgifter kan lämnas till:

I rättskipningsärenden lämnas uppgifter till parterna, myndigheten som fattat beslutet, lägre rättsinstansen och Riksarkivet. Därtill kan offentliga handlingar, efter begäran om utlämnande av uppgifter, lämnas ut med stöd av offentlighets- eller annan speciallagstiftning till vem som helst enskild person, juridisk person eller myndighet.

Vid utnämningsärenden till övriga domstolar och domarförslags- och domarutbildningsnämnden.

Praktikanters och motsvarandes uppgifter lämnas ut till läroanstalter, TE-byråer, försäkringsbolag samt för civiltjänstgörare till civiltjänstcentralen.

Vad gäller andra än rättskipningsärenden lämnas uppgifter till tjänsteleverantörer av säkerhetstjänster, säkerhetsmyndigheter, utsökningsmyndigheter, penninginstitut i form av uppgifter om arvodes- och ersättningsbetalningar, Riksarkivet, Keva och skatteverket samt skyddspolisen och instanser som handlägger utmärkelsetecken.

Sektorer som handlägger uppgifter för försäkringsdomstolens räkning, det vill säga till vilka behandlingen av uppgifter utkontrakterats:

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) och Rättsregistercentralen.

Även leverantörer av databehandlingssystem handlägger personuppgifter för försäkringsdomstolens räkning:

Visma (M2), CGI (Kieku och Rondo), Tieto (Haldi/Hilda), Palkeet (Pointti), Netum (Senaattila), Rapal (Optimaze), VR (näthandel) samt från Amadeus KDS (SMT)

Därtill registreras uppgifter som individualiserings- och kontaktuppgifter i system, i de fall då det är nödvändigt att skapa användarbehörighet till utomstående personer för att de skall kunna sköta avtalade uppgifter.

9. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

Som utgångspunkt varken lämnas eller överförs personuppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det är överenskommet att överföraren får överföra uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet tillser avtalsparterna att överföringen av personuppgifter fullföljs enligt finsk lagstiftning.

10. UPPGIFTERNAS LAGRINGSTID

Handlingarna lagras antingen varaktigt eller på bestämd tid enligt arkivbildningsplanen. Även personuppgifters lagringstid grundar sig på arkivbildningsplanen.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

11.1 DEN REGISTRERADES GRANSKNINGSRÄTT

(EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 15)

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Om uppgifterna behandlas har den registrerade rätt att få uppgifter som nämns i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 15.

Den som vill ha de i EU:s allmänna dataskyddsförordning i artikel 15 nämnda uppgifterna om sig själv ska framställa on begäran om detta till personuppgiftsansvarige på så sätt att den registrerades identitet kan fastställas.

11.2 RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTERNA ELLER BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

(EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artiklarna 16-18)

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 16.

Därtill ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade under förutsättning att någon av de i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 17 förutsättningar uppfylls. Likaledes ska den registrerade rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av de i EU:s allmänna dataskyddsförordningen artikel 18 nämnda sakerna uppfylls.

Den registrerade kan anhängiggöra en begäran om rättelse, radering eller begränsning genom att följa förvaltningslagens (434/2003) bestämmelser.

12. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (678/2016).

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån, 00520 HELSINGFORS
Postadress: PB 800, 00521 HELSINGFORS
Telefonnummer: 029 56 66700
E-post: tietosuoja(at)om.fi

 
Publicerad 29.5.2018