Förvaltning och personal

Organisation

Försäkringsdomstolen har en överdomare som leder verksamheten vid ämbetsverket och svarar för verksamhetens resultat. Överdomaren vakar över att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i domstolens avgöranden.

Förvaltningsdomstolen har en ledningsgrupp som har överdomare som ordförande samt avdelningscheferna och kanslichefen. Ledningsgruppen stöder överdomaren i ledningen och utvecklingen av verksamheten vid försäkringsdomstolen.

I försäkringsdomstolen finns tre olika avdelningar för rättskipningsärenden samt en förvaltnings- och kanslienhet.

Samarbetskommittén är ett organ för samarbetsförfaranden i ämbetsverket där alla personalgrupper är samt ledningen har representanter.

Försäkringsdomstolens avdelningar och medlemmar

Rättskipningsärenden avgörs i tre olika avdelningar i försäkringsdomstolen. Ärenden delas ut till avdelningarna på basis av ärendenas art.

Avdelningschefen leder verksamheten i avdelningen och svarar för verksamhetens resultat. Avdelningschefen vakar över att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i avdelningens avgöranden.

Till rättskipningspersonalen i försäkringsdomstolen tillhör överdomare, avdelningscheferna, försäkringsdomare, assessorerna samt föredragaren.

Beredningen av ärenden sköts av notarier i avdelningarnas beredningsenheter. En notarie i varje beredningsenhet har utnämnts att fungera som förman.

Försäkringsdomstolens överläkare som läkarledamot planerar och utvecklar det medicinska bedömningsförfarandet vid försäkringsdomstolen, sköter den allmänna planeringen och organiseringen av läkarledamöternas arbete och övervakar arbetets resultat. Bestämmelser om ledamöter med uppgiften som bisyssla finns i domstolslagen och lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Ledamöter med uppgiften som bisyssla deltar i rättskipningsprocessen i ärenden där de är förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet samt med militärskadeärenden enligt lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Statsrådet förordnar läkarmedlemmarna och övriga ledamöter med uppgiften som bisyssla för fem år i sänder.

Mer information om rättsskipningsverksamhet.

Förvaltningen vid försäkringsdomstolen

Kanslichefen leder förvaltnings- och kanslienheten. Till förvaltnings- och kanslienhetens personal hör förvaltningsjurist, förvaltningsnotarie, informatör, IT-specialist, registrator, ekonomisekreterare, personalsekreterare, arkivarie, byråsekreterare och en expeditionsvaktmästare som kanslienheten svarar för de tjänster som behövs för förvaltningen och rättsskipningen vid domstolen samt andra ämbetstjänster.

Personalen vid försäkringsdomstolen

Vid försäkringsdomstolen arbetar omkring 110 personer. Personalen som deltar i rättskipningsverksamheten är cirka 70 personer och övrig personal cirka 40 personer. Därtill finns det en överläkare, 8 läkarledamöter och 13 sakkunnigläkare som på begäran ger en skriftlig utlåtande i olika medicinska frågor. Sakkunnigledamöter, som innehar uppgiften som sin bisyssla och suppleanter för dem, uppgår till cirka 80.

 
Publicerad 17.9.2019