Rättsskipningsledamöter

Rättsskipningsärenden avgörs i försäkringsdomstolen på tre olika avdelningar. Avdelningschefen leder arbetet inom avdelningen. Avdelningschefen ansvarar för den allmänna planeringen och organiseringen av arbetet samt för arbetets resultat inom avdelningen. Avdelningschefen övervakar att rättsprinciperna tillämpas och lagen tolkas på ett enhetligt sätt i avdelningens avgöranden.

Överläkaren sköter den allmänna planeringen och organiseringen av läkarledamöternas arbete samt sörjer för arbetets resultat. Överläkaren är rättens ledamot i medicinska mål och ärenden.

Till avdelningens rättsskipningspersonal hör utöver avdelningschefen också försäkringsrättsdomare samt föredraganden. Ledamöter som deltar i rättsskipningsuppgifter verkar i sammansättningar som utnämnts för att avgöra ärendena.

Alla ledamöter som deltar i rättsskipningsuppgifter utför sitt uppdrag under domaransvar och har avgett domarförsäkran.

Försäkringsdomstolens överläkare

Försäkringsdomstolens överläkare är läkarledamot med uppgiften som huvudsyssla. Förutom arbetet som läkarledamot planerar och utvecklar överläkaren det medicinska bedömningsförfarandet vid försäkringsdomstolen, sköter den allmänna planeringen och organiseringen av läkarledamöternas arbete samt sörjer för arbetets resultat. Överläkaren ska dessutom övervaka att läkarledamöterna tillämpar rättsprinciperna och tolkar lagen på ett enhetligt sätt.

Sakkunnigledamöter

Bestämmelser om sakkunnigledamöter finns i domstolslagen och lagen om rättegång i försäkringsdomstolen. Sakkunnigledamöter utför sitt uppdrag under domaransvar och har avgett domarförsäkran. Ledamöterna med uppgiften som bisyssla är oberoende och opartiska personer som deltar i avgörandet av ärenden om ändringssökande i separat fastställda ärendegrupper.

Läkarledamöter

Statsrådet förordnar för fem år i sänder läkarledamöterna med uppgiften som bisyssla. Läkarledamöterna ska vara legitimerade läkare. Läkarledamöter är domstolsledamöter i medicinska ärenden.

Övriga ledamöter förtrogna med arbetsförhållanden och militärskadeärenden

Statsrådet förordnar för fem år i sänder ledamöter med uppgiften som bisyssla, vilka är förtrogna med arbetsförhållanden eller företagsverksamhet samt med militärskadeärenden. Bestämmelser om behörighetsvillkor för sakkunnigledamöter och utnämning av dem finns i domstolslagen. De deltar i avgörandet av ärenden i bestämda sammansättningar.

Läkarsuppleanter

Statsrådet förordnar försäkringsdomstolens sakkunnigläkare för fem år i sänder. Läkarsuppleanterna ska vara legitimerade läkare. De deltar inte i de sammansättningar som ska avgöra ärendena och målen i försäkringsdomstolen. På begäran ger de ett skriftligt utlåtande i ärendet som parterna hörs om innan besvärsärendet avgörs.

Beredningsenheterna

Notarierna sköter beredningen av ärenden. En ansvarig notarie verkar som förman för beredningsenheten.

 
Publicerad 17.9.2019