Utveckling av verksamheten

Försäkringsdomstolen försöker aktivt utveckla interna arbetsrutiner och arbetsprocesser samt delta i domstolarnas gemensamma utvecklingsprojekt.

Uppföljning av behandling

Syftet är att förkorta den genomsnittliga behandlingstiden och minska variationen i behandlingstiderna. Uppföljning av behandlingstider görs regelbundet genom att utnyttja logistiska uppföljningsmetoder och behandlingstidsrapporter.

Utveckling av arbetsmetoder

Försäkringsdomstolen har intern elektronisk ärendehantering i beredning av ärenden och rättsskipningsverksamhet. Det har konstaterats att den elektroniska ärendehanteringen klart förkortar den tid som går åt till de åtgärder som görs efter att ärendet har avgjorts. Den interna elektroniska ärendehanteringens funktionsduglighet och effektivitet följs upp regelbundet och utvecklas i framtiden.

Projekt för att skapa ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna HAIPA

Vid justitieministeriet pågår ett verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemsprojekt HAIPA. Projektet har i uppgift att genomföra en informationssystemshelhet som effektiviserar och förenhetligar förvaltningsdomstolarnas och specialdomstolarnas ärendehanteringsprocesser och stöder nya arbetssätt och arbetsmetoder genom att skapa ett informationssystemshelhet där behandlingen av allt material som gäller rättsprocesser från och med att ärendet anhängiggjorts till att det arkiveras sker helt elektroniskt och att ett elektroniskt samarbete med övriga myndigheter, privaträttsliga sammanslutningar och medborgarna möjliggörs.

Försäkringsdomstolen förbereder sig till de ändringar i arbets- och verksamhetssätt som det nya systemet medför och för ibruktagandet av det nya systemet genom att aktivt delta i utvecklandet av ärendehanteringssystemet med hjälp av en arbetsgrupp som testar och använder sig av det nya systemet. Projektet leds av en ledningsgrupp som består av projektledaren och representanterna av justitieministeriet, rättsregistercentret och olika domstolar. Försäkringsdomstolens överdomare är med i ledningsgruppen.

Enligt den nuvarande planen kommer det nya systemet att tas i bruk under år 2020.

Mer information.

Projekt för upphandling och införande av ett ärendehanteringssystem för administrativa ärenden för ämbetsverken inom justitieministeriets förvaltningsområde HILDA

Vid justitieministeriet pågår ett projekt som har i uppgift att utveckla och enhetliggöra ärendehanteringen av administrativa ärenden vid ämbetsverken genom ett skapa ett ärendehanteringssystem som möjliggör hantering och arkivering av administrativa ärenden i en elektronisk form.

Försäkringsdomstolen deltar i projektet vars mål är att administrativa ärenden hanteras och arkiveras på ett enhetligt och elektroniskt sätt senast under år 2025 inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Mer information.

 
Publicerad 26.2.2020