14.6.2018 VakO 1139:2017

Utkomstskydd för arbetslösa - Karens - Lämna sitt arbete - Giltig orsak

Diarienummer: 1139:2017
Tillämpad lagstiftning: Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2 a kapitel 1 § och 3 §
Givet: 14.6.2018

A hade tagit emot arbete utanför sin pendlingsregion. A:s arbetsavtal hade sagts upp inom tre månader från det att anställningsförhållandet inleddes, det vill säga i en situation då A skulle ha haft en i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 2a kapitlet 3 § 1 punkten avsedd giltig orsak att lämna sitt arbete utan någon särskild orsak. Försäkringsdomstolen fann att trots att ordalydelsen i nämnda bestämmelse i lagen om utkomstskydd för arbetslösa endast gäller lämnande av arbete, kan den därav framgående principen också tillämpas då arbetsgivaren har sagt upp arbetsavtalet under sådana omständigheter som beskrivs i bestämmelsen. På denna grund skulle A:s anställningsförhållandes upphörande anses ha berott på en i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedd giltig orsak och därför borde A inte påläggas tidsfrist utan ersättningar.

 
Publicerad 27.9.2018