15.6.2018 VakO 1380:2017

Studiestöd - Företagare - Fribelopp

Diarienummer: 1380:2017
Tillämpad lagstiftning: Lag om studiestöd 17 § 2 mom.
Givet: 15.6.2018

Frågan om hur de inkomster som A hade fått från sin näringsverksamhet skulle riktas det år A inledde sina studier. A hade verkat som företagare i frisörsbranschen. A tillställde försäkringsdomstolen på dess begäran bland annat utredning om tidpunkten då inkomsterna erhållits, beskattningsuppgifter samt pensionsförsäkringsbolagets beslut om att A:s försäkring enligt lagen om pension för företagare hade avslutats. Försäkringsdomstolen fann att det i ärendet hade företetts en tillräcklig utredning, på basis av vilken de inkomster A hade erhållit det år då studierna inleddes inte beaktades enligt huvudregeln som en genomsnittlig månadsinkomst genom att dela årsinkomsten med 12, utan de riktades enligt den tidpunkt de erhållits till tiden före och efter att studierna inletts.

Jmf. försäkringsdomstolens beslut 28.11.2001/10207:99.

 
Publicerad 2.10.2018