29.6.2018 VakO 416:2018

Arbetsolycksfall - Företagare - Försäkring

Diarienummer: 416:2018
Tillämpad lagstiftning: Lagen om olycksfallförsäkring 57 § 1 ja 2 mom., ...Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 157 §, 187 § 1 ja 2 mom., 188 § 1 mom., 192 §, 193 § samt 200 § 1 ja 3 mom.
Givet: 29.6.2018

I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ingår ingen övergångsbestämmelse om att frivilliga försäkringar enligt lagen om olycksfallsförsäkring fortgår efter att lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar har trätt i kraft 1.1.2016. Försäkringsdomstolen ansåg att den försäkrades olycksfallsförsäkring för företagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring var en skild försäkring i förhållande till de frivilliga försäkringarna för arbetstiden och för fritiden enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. De senare försäkringarna hade börjat gälla från 1.1.2016. Den frivilliga olyckfallsförsäkringen för företagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring som den försäkrade hade haft från 1.1.2012, hade således upphört att gälla 31.12.2015 då lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar hade trätt i kraft 1.1.2016.

Den försäkrade hade från år 1997 haft en giltig frivillig olycksfallsförsäkring för företagare i en annan försäkringsanstalt. Försäkringsdomstolen ansåg att försäkringsanstalten inte hade rätt att 28.3.2017 avsluta den försäkrades försäkring enligt lagen om olycksfallsförsäkring retroaktivt från 1.1.2012, eftersom försäkringen hade upphört att gälla och enligt de tillämpade försäkringsvillkoren kan en försäkring som är i kraft återkallas retroaktvit från och med den dag den börjat gälla. Försäkringsanstalten hade inte heller rätt att avsluta försäkringarna enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar från 31.12.2015, eftersom det inte i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar eller i de tillämpade försäkringsvillkoren har bestämts att det är möjligt att återkalla försäkringar retroaktivt.

 
Publicerad 21.2.2019