15.11.2018 VakO 4444:2016

Ändringssökande - Tidsfrist - Besvärsanvisning - Elektronisk kommunikation

Diarienummer: 4444:2016
Tillämpad lagstiftning: Lag om Folkpensionsanstalten 20 a §, ...Lag om studiestöd 29 §, ...Lag om beräknande av laga tid 1 §, 5 § och 6 §
Givet: 15.11.2018

Besvären över beslutet av besvärsnämnden för studiestöd hade sänts till Folkpensionsanstaltens system för e-tjänster på besvärstidens sista dag kl 21.48. Försäkringsdomstolen ansåg att besvären hade anlänt inom utsatt frist och prövade besvären.

Se också högsta förvaltningsdomstolens beslut HFD:2018:152.

 
Publicerad 21.2.2019