3.1.2019 VakO 1206:2018

Olycksfallsförsäkring - Yrkessjukdom - Prövning av besvär - Besvärsrätt - Besvärsundervisning

Diarienummer: 1206:2018
Tillämpad lagstiftning: Förvaltningsprocesslag 5 §1 mom. och 51 § 2 mom.
Givet: 3.1.2019

Besvärsnämnden för olycksfallsärenden hade undanröjt försäkringsanstaltens överklagade beslut på grund av bristfällig utredning och återförvisat ärendet till försäkringsanstalten för förnyad behandling. Enligt besvärsnämndens beslut skulle försäkringsanstalten på sin bekostnad skicka A på tilläggsundersökningar om A gav sitt samtycke därtill, samt efter att ha fått hudläkarens statusbeskrivning av det eksem som ersatts som yrkessjukdom och behovet av vård för eksemet, ge ett nytt överklagbart beslut om ersättningsstatus för de produkter för vilka A hade krävt ersättning. Försäkringsanstalten hade krävt att beslutet av besvärsnämnden för olycksfallsärenden skulle upphävas. Försäkringsdomstolen lämnade försäkringsanstaltens besvär utan prövning och undanröjde besvärsundervisningen från beslutet av besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Besvärsnämndens beslut innehöll inte ett sådant i förvaltningsprocesslagen avsett avgörande i sak över vilket besvär kan anföras.

 
Publicerad 21.2.2019