28.9.2018 VakO 3342:2017

Olycksfallersättning - Arbetsolycksfall - Rättshjälp

Diarienummer: 3342:2017
Tillämpad lagstiftning: Lag om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter 1 § 1 mom., ...Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 21 § 1 mom., 22 § samt 23 § 1 mom. 2 punkt, ...Rättshjälpslag 17 § 1 mom. samt 18 § 1 ja 2 mom.
Givet: 28.9.2018

A hade avtjänat ett straff i fängelset, och i sitt arbete där råkat ut för ett olycksfall under en rökpaus. I ärendet aktualiserades frågan om huruvida A ansågs ha råkat ut för olycksfallet i sådant arbete som utfördes under myndighetens ledning och övervakning. Försäkringsdomstolen ansåg att det olycksfall som A råkat ut för under rökpausen inte hade inträffat i sådant arbete som utfördes under myndighetens ledning och övervakning. Det var således inte fråga om ett sådant olycksfall som avses i 1 § lagen om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter.

 
Publicerad 21.2.2019