11.1.2019 VakO 4406:2017

Frivillig olycksfallsförsäkring - Försäkring

Diarienummer: 4406:2017
Tillämpad lagstiftning: Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 9 §
Givet: 11.1.2019

Då ett fritidsolycksfall inträffade 11.4.2016 var A medlem i X Ab:s styrelse och ägde från och med 21.5.2015 tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av bolagets aktier. Då olycksfallet inträffade var A således inte längre en arbetstagare som avses i 8 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och inte heller en person som enligt 9 § i lagen jämställs med en arbetstagare, vilket är en förutsättning för att omfattas av den obligatoriska försäkringen för arbetstagare. Eftersom A inte uppfyllde de villkor som i lagen om olyckfall i arbetet och om yrkessjukdomar ställs på att omfattas av den obligatoriska försäkringen för arbetstagare, kunde han inte heller omfattas av den till den obligatoriska försäkringen accessoriska frivilliga fritidsförsäkringen för arbetstagare som avses i 199 § i lagen om olycksfall i arbetet.

 
Publicerad 13.6.2019