5.11.2018 VakO 5404:2017

Frivillig olycksfallsförsäkring - Trafikskada

Diarienummer: 5404:2017
Tillämpad lagstiftning: Lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 201 § 2 mom. 4 punkt
Givet: 5.11.2018

Enligt 201 § 2 momentet 4 punkten i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ersätts inte på grundval av frivillig fritidsförsäkring trafikskada som avses i trafikförsäkringslagen. Bestämmelsen ska tolkas enligt sin ordalydelse så att inga i trafikförsäkringslagen avsedda trafikskador är ersättningsgilla med stöd av bestämmelsen, oberoende av om det för trafikskadan har betalats ersättning med stöd av trafikförsäkringslagen eller inte.

 
Publicerad 26.6.2019