4.4.2019 VakO 1386:2019

Behörighet - Avbrytande av verkställighet - Undanröjande av beslut

Diarienummer: 1386:2019
Tillämpad lagstiftning: Lagen om rättegång i försäkringsdomstolen 1 § 2 mom. och 19 § 1 mom. , ...Förvaltningsprocesslagen 32 § 1 mom.
Givet: 4.4.2019

Försäkringsdomstolen fann att den kunde pröva ett yrkande på avbrytande av verkställigheten som framställts i ett ansökningsärende gällande undanröjande av beslut.

 
Publicerad 13.8.2019