7.5.2019 VakO 4473:2017

Lönegaranti - Företagare - Arbetstagare - Anställningsförhållande - Aktiebolag

Diarienummer: 4473:2017
Tillämpad lagstiftning: Lönegarantilag 1 och 4 §
Givet: 7.5.2019

A ägde 49 % av X Ab och A:s bror B resterande 51 %. Försäkringsdomstolen ansåg i synnerhet med beaktande av att A saknade bestämmande inflytande i arbetsgivarbolaget samt A:s arbetsuppgifter och de omständigheter som lagts fram som orsak till anställningsförhållandets upphörande att A:s ställning i bolaget som helhet bedömd varit sådan att A haft ett anställningsförhållande med X Ab som avses i arbetsavtalslagen.

 
Publicerad 19.8.2019