8.11.2018 VakO 5278:2017

Lagen om pension för arbetstagare - Befrielse från försäkringsskyldighet

Diarienummer: 5278:2017
Tillämpad lagstiftning: Lagen om pension för arbetstagare 149 §
Givet: 8.11.2018

Pensionsskyddscentralen kan på ansökan befria en utländsk arbetsgivare från skyldigheten att ordna i denna lag avsett pensionsskydd för en arbetstagare som denna arbetsgivare sänder till Finland för att arbeta i mer än två år eller vars arbete i egenskap av utsänd arbetstagare av oförutsedda orsaker fortgår i Finland i mer än två år. Försäkringsdomstolen ansåg att A kunde anses vara en utsänd arbetstagare på det sätt som avses i lagen och eftersom alla villkor som anges i 149 § 2 mom. i ArPL uppfylls, ska X beviljas befrielse från skyldigheten att ordna pensionsskydd i enlighet med ArPL för A under tiden 1.1 –31.12.2016. Försäkringsdomstolen tog som första instans inte till prövning huruvida ovan nämnda villkor uppfylls och om lagen om pension för arbetstagare ska tillämpas på A:s arbete från och med 1.1.2017.

 
Publicerad 14.11.2019