15.11.2019 VakO 716:2019

Bostadsbidrag - Omprövning till nackdel - Återkrav

Diarienummer: 716:2019
Tillämpad lagstiftning: Lagen om allmänt bostadsbidrag 38 §, ...Lagen om rättegång i försäkringsdomstolen 19 § 3 mom.
Givet: 15.11.2019

Folkpensionsanstalten hade omprövat ett beslut om bostadsbidrag till den försäkrades nackdel utan att be om hens samtycke till omprövning eller utan att ansöka om undanröjande av beslutet. Folkpensionsanstalten ansåg att omprövningen inte förutsatte samtycke av den försäkrade, eftersom felet i det omprövade beslutet varit uppenbart och orsakats av hushållet. Försäkringsdomstolen ansåg att felet i det omprövade beslutet inte kunde anses vara uppenbart enligt lagen. I ärendet hade det inte heller påvisats att den försäkrade lämnat oriktiga uppgifter till Folkpensionsanstalten om de omständigheter som påverkar fastställandet av bostadsbidrag innan det omprövade beslutet fattades. Den försäkrade ansågs inte heller i övrigt genom sitt förfarande ha orsakat felet i det omprövade beslutet. Försäkringsdomstolen ansåg att det beviljade bostadsbidraget således inte kunde omprövas till mottagarens nackdel utan hens samtycke.

 
Publicerad 13.1.2020